.

4. Aloi­ta työ

Voit aloit­taa työn­teon heti, kun saat myön­tei­sen pää­tök­sen oles­ke­lu­lu­vas­ta ja sovit työ­nan­ta­jan kans­sa työn aloittamisesta.

Kos­ka olet muut­ta­mas­sa Suo­meen, sinun kan­nat­taa tutus­tua tär­kei­siin viran­omais­pal­ve­lui­hin, etsiä asun­to ja hank­kia suo­ma­lai­nen puhe­lin­nu­me­ro. Sinun on hyvä myös liit­tyä oman ala­si ammat­ti­liit­toon, joka val­voo alan työn­te­ki­jöi­den etua.

Onhan uusi työ­si sitä, mis­tä olet sopi­nut? Kun myö­hem­min haet jat­ko­lu­paa, sinun täy­tyy osoit­taa, että työn sisäl­tö ja palk­ka ovat sel­lai­sia kuin olet ilmoittanut.

Pereh­dy­tys työhön

Työ­nan­ta­jan vel­vol­li­suus on pereh­dyt­tää sinut työ­hö­si ja työyh­tei­söö­si. Uusi työ­si alkaa pereh­dy­tys­jak­sol­la, jon­ka aika­na työ­nan­ta­ja opas­taa sinut työ­teh­tä­vii­si ja työ­pai­kan käy­tän­töi­hin. Sinun on kui­ten­kin hyvä tutus­tua jo etu­kä­teen työ­paik­kaan, toi­mia­laan, työ­tur­val­li­suu­teen, päte­vyyk­siin ja alan mah­dol­li­siin koulutuksiin.

Pereh­dy­tyk­sen aika­na työ­nan­ta­ja esimerkiksi

 • opas­taa sinut työ­teh­tä­vää­si ja tur­val­li­siin työtapoihin.
 • neu­voo konei­den ja lait­tei­den käytön.
 • esit­te­lee työ­pai­kan ja toi­mi­pis­teen tilat.
 • esit­te­lee työ­ka­ve­rit ja vastuuhenkilöt.
 • käy läpi kes­kei­set ammat­ti­sa­nat ja työ­pai­kal­la käy­tet­tä­vät käsitteet.
 • ker­too ruo­kai­luun ja tau­koi­hin liit­ty­vät käytännöt.
 • ker­too työ­hy­vin­voin­nis­ta sekä työn­te­ki­jän oikeuk­sis­ta ja velvollisuuksista.
 • ker­too työ­ter­veys­huol­los­ta ja sii­tä, miten sai­ras­ta­pauk­ses­sa täy­tyy toimia.

Työ­hön ja työ­paik­kaan tutus­tu­mis­ta hel­pot­taa, että osaat suo­men kiel­tä edes vähän ja ymmär­rät alan kes­kei­sen sanaston.

Tukea kie­len oppimiseen

Jos olet epä­var­ma kie­li­tai­dos­ta­si, voit pyy­tää työ­pai­kal­le mukaan tul­kin ensim­mäi­sen työ­päi­vän ajak­si. Tulk­kia voit kysyä esi­mer­kik­si työ­kum­meil­ta ja järjestöiltä.

Työ­nan­ta­ja voi jär­jes­tää sinul­le kie­li­kou­lu­tus­ta EURES-pal­ve­lun kautta. 

Kat­so hyviä link­ke­jä suo­men kie­len opis­ke­lun avuksi.

Työ­tur­val­li­suus

Työ­tur­val­li­suus tar­koit­taa, että työ­pai­kal­la pyri­tään estä­mään tapa­tur­mat, vam­mat ja sai­ras­tu­mi­nen. Työ­nan­ta­jan täy­tyy huo­leh­tia sii­tä, että työn­te­ki­jät voi­vat työs­ken­nel­lä ja liik­kua työ­pai­kal­la turvallisesti. 

Työ­tur­val­li­suus on koko työyh­tei­sön yhtei­nen asia. Jokai­sen työn­te­ki­jän täy­tyy teh­dä työn­sä huo­lel­li­ses­ti, pitää työ­pis­teen­sä siis­ti­nä sekä käyt­tää suo­ja­va­rus­tei­ta ja konei­ta ohjei­den mukaan. Työ­tur­val­li­suu­teen kuu­luu myös hen­ki­nen hyvin­voin­ti. Se tar­koit­taa, että työn pitäi­si olla työn­te­ki­jäl­le sopi­van kuor­mit­ta­vaa ja työ­pai­kal­la on hyvä ilmapiiri. 

Nou­da­ta työ­pai­kan ohjei­ta ja käy­tän­tö­jä. Sinul­la on myös vel­vol­li­suus ker­toa työ­nan­ta­jal­le, jos huo­maat puut­tei­ta tai vaa­ro­ja työ­pai­kal­la, jot­ta työ­nan­ta­ja voi kor­ja­ta ne.

Työ­nan­ta­jan velvollisuudet:

 • pereh­dyt­tää työn­te­ki­jä työ­hön, työ­ta­poi­hin ja työympäristöön
 • tun­nis­taa vaa­rat ja hai­tat (esim. valais­tus, työ­ti­lan siis­teys ja ergo­no­mi­set työasennot)
 • jär­jes­tää suo­ja­va­rus­teet (esim. kypä­rä, suo­ja­la­sit ja vaatteet)
 • ker­toa työ­hön ja työyh­tei­söön liit­ty­vis­tä asiois­ta avoimesti
 • pois­taa vaa­rat ja haitat
 • puut­tua syr­jin­tään ja kiusaamiseen.

Sanas­tot