.

5. Hae jatkolupaa

Voit saa­da jat­ko­lu­van, jos toi­meen­tu­losi on ollut riit­tä­vä nykyi­sen oles­ke­lu­lu­pa­si aika­na ja sinul­la on kir­jal­li­nen työ­so­pi­mus. Voit jat­kaa samas­sa työs­sä ja saman työ­nan­ta­jan pal­ve­luk­ses­sa tai hakea jat­ko­lu­paa eri työ­hön toi­sel­le työ­nan­ta­jal­le. Hae jat­ko­lu­paa noin kol­me kuu­kaut­ta ennen kuin voi­mas­sa ole­va oles­ke­lu­lu­pa­si umpeutuu. 

Sinun täy­tyy hakea jat­ko­lu­paa myös sil­loin, jos vaih­dat työ­teh­tä­vää tai siir­ryt teke­mään työ­tä toi­sel­le toi­mia­lal­le oles­ke­lu­lu­pa­si voi­mas­sao­lon aikana.

Täy­tä jat­ko­lu­pa­ha­ke­mus Enter Fin­land ‑pal­ve­lus­sa. Lii­tä hakemukseen:

  • pas­sin kopio (väril­li­nen)
  • vii­su­mi, oles­ke­lu­lu­pa tai vas­taa­va asia­kir­ja (vain Suo­mes­sa hakeva)
  • valo­ku­va
  • työ­so­pi­mus
  • tiliot­teet edel­li­sen 6 kuu­kau­den ajalta
  • sal­mo­nel­la­to­dis­tus (elin­tar­vi­kea­la)
  • tuber­ku­loo­si­to­dis­tus (työ las­ten parissa)
  • kopio hygie­nia­pas­sis­ta (elin­tar­vi­kea­la)
  • tut­kin­to­to­dis­tus (päte­vyys ammat­tiin tai suo­ma­lai­nen tutkinto)
  • muu vas­taa­va osoi­tus päte­vyy­des­tä (esim. hitsaajat).

Hin­ta ja käsittelyaika

Säh­köi­sen hake­muk­sen ja pape­ri­ha­ke­muk­sen käsit­te­ly mak­saa 260 euroa.

Käsit­te­ly kes­tää yleen­sä kor­kein­taan nel­jä kuu­kaut­ta käsit­te­ly­mak­sun maksamisesta.

Jat­ko­lu­pa myön­ne­tään kor­kein­taan nel­jäk­si vuodeksi.

Pitää­kö taas tunnistautua?

Jos sinul­la on suo­ma­lai­set verk­ko­pank­ki­tun­nuk­set, tun­nis­tau­du niil­lä Enter Fin­land ‑pal­ve­lus­sa. Pal­ve­lu ker­too hake­muk­sen lopus­sa, täy­tyy­kö sinun käy­dä tun­nis­tau­tu­mas­sa vie­lä Migrin palvelupisteessä.

Jos sinul­la ei ole verk­ko­pank­ki­tun­nuk­sia, varaa aika tun­nis­tau­tu­mis­ta var­ten Migrin pal­ve­lu­pis­tees­tä kol­men kuu­kau­den kulues­sa hake­muk­sen jättämisestä.

Pää­tök­sen odottelu

Saat jat­kaa työn­te­koa hake­muk­sen käsit­te­lyn ajan, jos teet jat­ko­lu­pa­ha­ke­muk­sen ennen kuin oles­ke­lu­lu­pa­si voi­mas­sao­lo päät­tyy. Työn täy­tyy olla voi­mas­sa ole­van oles­ke­lu­lu­van ehto­jen mukaista.

Et saa jat­kaa työn­te­koa, jos haet jat­ko­lu­paa vas­ta, kun edel­li­nen oles­ke­lu­lu­pa­si on umpeu­tu­nut. Saat kui­ten­kin oles­kel­la Suo­mes­sa hake­muk­sen käsit­te­lyn ajan.

Jat­ko­lu­van jälkeen

Kun olet asu­nut Suo­mes­sa nel­jä vuot­ta yhtä­jak­soi­ses­ti, voit hakea pysy­vää oles­ke­lu­lu­paa. Se on voi­mas­sa tois­tai­sek­si eli sitä ei tar­vit­se uusia jatkuvasti.

Voit hakea tie­tyin edel­ly­tyk­sin myös Suo­men kan­sa­lai­suut­ta, kun olet asu­nut Suo­mes­sa riit­tä­vän pit­kään, taval­li­ses­ti 4 – 7 vuotta.

Sanas­to