.

Ter­ve­tu­loa Savoon

Asui­nym­pä­ris­tö­nä Savo on tur­val­li­nen, puh­das ja luon­non­lä­hei­nen. Tääl­lä on hyvät pal­ve­lut ja run­saas­ti mah­dol­li­suuk­sia har­ras­taa. Ilma­pii­ri on lep­poi­sa ja ihmi­set muka­via. Odo­tam­me sinua työ­ka­ve­rik­sem­me ja naapuriksemme!

Savon alue sijait­see mel­kein kes­kel­lä Suo­mea. Tän­ne on hyvät lii­ken­neyh­tey­det eri puo­lil­ta maa­ta. Tääl­lä on pal­jon kas­va­via yri­tyk­siä, jot­ka tar­vit­se­vat työ­voi­maa. Alue jakau­tuu Poh­jois-Savon ja Ete­lä-Savon maa­kun­tiin. Alu­een kes­kus­kau­pun­ki on Kuo­pio. Kat­so Kuo­pion kau­pun­gin esit­te­ly­vi­deo.

Tähän osioon olem­me koon­neet hyö­dyl­lis­tä tie­toa esi­mer­kik­si asun­non hake­mi­ses­ta, ter­vey­den­hoi­dos­ta, las­ten päi­vä­hoi­dos­ta ja kou­lus­ta sekä monis­ta muis­ta tär­keis­tä palveluista.

Lisä­tie­toa asu­mi­ses­ta Suomesta

Savon sijain­ti ja kunnat

Kuvas­sa Savon sijain­ti Suo­men kar­tal­la ja Savon kunnat.

Poh­jois-Savos­sa on 19 kun­taa. Kar­tas­sa on näi­den lisäk­si Piek­sä­mä­ki, joka on muka­na hank­kees­sa. Oman koti­kun­ta­si pal­ve­lui­den yhteys­tie­dot löy­dät koti­kun­nan net­ti­si­vuil­ta.

Sanas­to