.

Var­hais­kas­va­tuk­sen palvelut

Päi­vä­hoi­to

Alle kou­lui­käi­sil­lä lap­sil­la on oikeus kun­nal­li­seen päi­vä­hoi­toon päi­vä­ko­dis­sa tai per­he­päi­vä­hoi­dos­sa, jos van­hem­mat ovat töis­sä tai opis­ke­le­vat. Päi­vä­hoi­to on tur­val­li­nen paik­ka, jos­sa lap­set saa­vat kave­rei­ta sekä oppi­vat kiel­tä ja ryh­mäs­sä toimimista.

Päi­vä­hoi­to voi olla osa­päi­väis­tä tai koko­päi­väis­tä. Jos van­hem­mat teke­vät vuo­ro­työ­tä, lap­set voi­vat olla vuo­ro­hoi­dos­sa. Päi­vä­hoi­to on edul­lis­ta: sen hin­taan vai­kut­ta­vat per­heen tulot ja päi­vä­hoi­dos­sa ole­vien las­ten määrä.

Suo­si­tel­ta­vaa on, että teet hake­muk­sen nel­jä kuu­kaut­ta ennen kuin päi­vä­hoi­don tar­ve alkaa. Haku­käy­tän­nöt ovat kun­nis­sa hiu­kan eri­lai­set, joten kysy lisä­tie­toa koti­kun­ta­si varhaiskasvatuspalveluista.

Esio­pe­tus

Kuusi­vuo­ti­aat lap­set osal­lis­tu­vat esio­pe­tuk­seen, joka kes­tää yhden vuo­den. Esio­pe­tus­ta on kou­lu­päi­vi­nä noin nel­jä tun­tia päi­väs­sä. Jos van­hem­mat ovat töis­sä, lap­si voi jää­dä lop­pu­päi­väk­si päi­vä­hoi­toon. Esio­pe­tus on ilmais­ta, mut­ta päi­vä­hoi­dos­ta peri­tään maksu.

Sinun täy­tyy ilmoit­taa lap­se­si esi­kou­luun sen vuo­den alus­sa, jol­loin lap­si täyt­tää kuusi vuot­ta. Kysy lisä­tie­toa koti­kun­nas­ta­si.

Lap­se­si voi aloit­taa esio­pe­tuk­sen tai kou­lun heti, kun muu­tat­te Suo­meen, vaik­ka oles­ke­lu­lu­pa­pro­ses­si oli­si­kin kes­ken. Ota yhteys koti­kun­taa­si ja kysy lisää.

Perus­kou­lu

Suo­mes­sa jokai­sel­la 7 – 18-vuo­ti­aal­la lap­sel­la ja nuo­rel­la on vel­vol­li­suus käy­dä koulua.

Perus­o­pe­tus alkaa sinä vuon­na, kun lap­si täyt­tää seit­se­män, ja kes­tää yleen­sä yhdek­sän vuot­ta. Perus­o­pe­tus on ilmais­ta. Oppi­laat saa­vat kou­lus­sa myös ilmai­sen ate­rian. Ilmoi­ta lap­se­si ensim­mäi­sel­le luo­kal­le sen vuo­den alus­sa, jol­loin lap­si täyt­tää seit­se­män vuot­ta. Lisä­tie­toa ilmoit­tau­tu­mi­ses­ta voit kysyä kotikunnastasi.

Kou­lut anta­vat ope­tus­ta yleen­sä suo­men kie­lel­lä. Lap­si voi saa­da oman äidin­kie­len­sä ope­tus­ta, jos saman kie­len opis­ke­li­joi­ta on riit­tä­väs­ti. Kysy lisää lap­se­si opettajalta.

Perus­o­pe­tuk­sen jälkeen

Kun nuo­ri saa perus­o­pe­tuk­sen pää­tök­seen, hän voi oman valin­tan­sa mukaan hakea amma­til­li­seen kou­lu­tuk­seen tai lukioon. Molem­mis­ta on mah­dol­li­suus jat­kaa opin­to­ja korkeakouluihin.

Lisä­tie­toa koulutuksesta

Sanas­to