.

Maa­han­muut­ta­ja­pal­ve­lut

Kun­nat, jär­jes­töt ja seu­ra­kun­nat jär­jes­tä­vät maa­han­muut­ta­jil­le ilmais­ta toi­min­taa ja pal­ve­lui­ta. Maa­han­muut­ta­ja­pal­ve­luis­ta voit saa­da neu­vo­ja arki­siin asioi­hin, kuten asun­non etsi­mi­seen, suo­men kie­len opis­ke­luun, lap­si­per­heen arkeen ja viran­omais­ten kans­sa asioin­tiin. Myös ruo­ka-apua on tarjolla.

Pal­ve­lut ovat juu­ri sinul­le, joten osal­lis­tu roh­keas­ti toi­min­taan. Muka­na on vapaa­eh­toi­sia, joi­den kaut­ta voit tutus­tua suo­ma­lai­seen kult­tuu­riin ja pai­kal­li­siin tapoi­hin. Voit myös saa­da oman tukihenkilön.

Pal­ve­lui­ta maahanmuuttajille

Iisal­men seudulla

Seu­ra­kun­tien maahanmuuttopalvelut

Ruo­ka-apu

Kuo­pion seudulla

Seu­ra­kun­tien maahanmuuttopalvelut

Ruo­ka-apu

Var­kau­den seudulla

Seu­ra­kun­tien maahanmuuttopalvelut

Ruo­ka-apu

Sanas­tot