.

Tär­keät palvelut

Täl­le sivul­le koo­taan tie­toa tär­keis­tä pal­ve­luis­ta ja nii­den yhteys­tie­dot. Tar­vit­set näi­tä pal­ve­lui­ta kotou­tu­mi­sen aika­na ja myöhemminkin.

Suo­mes­sa jul­ki­set pal­ve­lut toi­mi­vat hyvin ja pal­ve­lu on ystä­väl­lis­tä. Viran­omai­set ovat luo­tet­ta­via; tääl­lä arvos­te­taan yksi­tyi­syyt­tä ja toi­mi­taan tie­to­suo­ja­käy­tän­tö­jen mukaan. Suo­mes­sa hyväs­tä­kään pal­ve­lus­ta ei tar­vit­se antaa yli­mää­räis­tä kor­vaus­ta jul­kis­ten pal­ve­lui­den työntekijöille.

Ylei­nen hätä­nu­me­ro 112

Suo­mes­sa on yksi ylei­nen hätä­nu­me­ro, 112. Hätä­ti­lan­teis­sa saat nume­ros­ta yhtey­den polii­siin, ensi­hoi­toon, pelas­tus­lai­tok­seen ja sosi­aa­li­päi­vys­tyk­seen. Puhe­lui­hin vas­taa hätä­kes­kus­päi­vys­tä­jä, joka voi tar­vit­taes­sa pyy­tää avuk­si tulkin.

Soi­ta ylei­seen hätä­nu­me­roon 112 hen­keä ja ter­veyt­tä uhkaa­vis­sa tilan­teis­sa, kun tar­vit­set apua heti.

Migri

Migri eli Maa­han­muut­to­vi­ras­to vas­taa maa­han­tu­loon liit­ty­vis­tä asiois­ta Suomessa.

Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­to (mai­straat­ti)

Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­to (DVV) yllä­pi­tää Suo­men väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mää. Käy viras­tos­sa, kun olet saa­nut oles­ke­lu­lu­van. Saat hen­ki­lö­tun­nuk­sen, jos sinul­la ei vie­lä ole hen­ki­lö­tun­nus­ta. Rekis­te­röi osoi­te- ja per­he­tie­to­si Suo­men väes­tö­jär­jes­tel­mään. Tie­dot näky­vät muil­le viran­omai­sil­le ja vai­kut­ta­vat esim. Kelan päätöksiin.

Tutus­tu jul­ki­siin pal­ve­lui­hin tar­kem­min suomi.fi-verkkopalvelussa.

Kela

Kela on val­tion lai­tos, joka hoi­taa Suo­mes­sa asu­vien sosi­aa­li­tur­vaa. Voit hakea Kelas­ta asu­mis­tu­kea ja lap­si­li­sää. Ne las­ke­taan mukaan toi­meen­tu­loe­del­ly­tyk­seen, kun haet oleskelulupaa.

Kela-kort­ti

Kela-kort­ti eli Kelan sai­raus­va­kuu­tus­kort­ti antaa sinul­le oikeu­den saa­da kor­vaus­ta resep­ti­lääk­keis­tä ja lää­kä­ri­ku­luis­ta. Sinun täy­tyy ilmoit­taa muu­tos­ta­si Kelal­le, jot­ta pää­set Suo­men sosi­aa­li­tur­van ja sai­raus­va­kuu­tuk­sen piiriin.

Muut etuu­det

Kelas­ta hae­taan myös monia mui­ta etuuk­sia, kuten lap­si­li­sää ja asumistukea.

Polii­si 

Polii­sin teh­tä­vä­nä on tur­va­ta ylei­nen jär­jes­tys ja tur­val­li­suus sekä estää ja sel­vit­tää rikok­sia. Polii­sin toi­min­ta on puo­lu­ee­ton­ta ja perus­tuu lakiin. Voit ottaa yhteyt­tä polii­siin esi­mer­kik­si, jos omai­suut­ta­si varas­te­taan tai se jou­tuu ilki­val­lan kohteeksi.

Polii­si myön­tää myös hen­ki­lö­kor­tit. Hen­ki­lö­kort­ti on viral­li­nen hen­ki­lö­to­dis­tus, joka vas­taa koti­maa­si pas­sia. Se ei ole pakol­li­nen, mut­ta tar­vit­set sitä esi­mer­kik­si pan­kis­sa asioi­des­sa­si. Täy­tä hen­ki­lö­kort­ti­ha­ke­mus polii­sia­se­mal­la, kun olet saa­nut oleskelulupakortin.

Pank­ki

Voit ava­ta pank­ki­ti­lin ja saa­da pank­ki­kor­tin, kun sinul­la on suo­ma­lai­nen hen­ki­lö­tun­nus ja pysy­vä osoi­te Suo­mes­sa. Useim­mat pan­kit edel­lyt­tä­vät, että sinul­la on myös oles­ke­lu­lu­pa. Ilman sitä voit ava­ta tilin aina­kin S‑Pankissa.

Voit käyt­tää pank­ki­ti­liä ja pank­ki­kort­tia päi­vit­täi­seen asioin­tiin, mut­ta et voi esi­mer­kik­si tun­nis­tau­tua, teh­dä verk­ko-ostok­sia tai saa­da luot­toa. Täy­det pank­ki­pal­ve­lut saat käyt­töö­si, kun sinul­la on polii­sin myön­tä­mä hen­ki­lö­kort­ti ja tun­nis­tau­dut sil­lä pankissa.

Vero

Vero­hal­lin­to kerää suu­rim­man osan verois­ta, jot­ka käy­te­tään yhteis­kun­nan ja kan­sa­lais­ten hyväk­si. Vero­va­roin rahoi­te­taan jul­kis­ta ter­vey­den­hoi­toa, las­ten ja nuor­ten kou­lu­tus­ta sekä mui­ta yhteis­kun­nan toi­min­to­ja. Vero­vel­vol­li­sia ovat hen­ki­löt, jot­ka oles­ke­le­vat Suo­mes­sa yli 6 kuukautta.

Vero­kort­ti

Pyy­dä vero­toi­mis­tos­ta ensim­mäi­nen vero­kort­ti ja vie se työ­nan­ta­jal­le. Jos et toi­mi­ta vero­kort­tia, pal­kas­ta­si teh­dään 60 pro­sen­tin ennakonpidätys. 

Veroil­moi­tus

Ker­ran vuo­des­sa saat Vero­hal­lin­nol­ta pos­tit­se veroil­moi­tuk­sen. Käy se huo­lel­li­ses­ti läpi ja tar­kas­ta sii­nä ole­vat tie­dot. Ilmoi­ta vähen­nyk­set ja kor­jaa mah­dol­li­set vir­heet joko asioi­mal­la vero­toi­mis­tos­sa tai säh­köi­sen asioin­ti­pal­ve­lun kaut­ta. Säh­köis­tä asioin­tia var­ten sinul­la täy­tyy olla pank­ki­tun­nuk­set, jot­ka kel­paa­vat vah­vaan säh­köi­seen tunnistautumiseen.

Auk­to­ri­soi­dut kääntäjät

Auk­to­ri­soi­dut kään­tä­jät teke­vät lail­li­ses­ti päte­viä kään­nök­siä, mut­ta he eivät voi lail­lis­taa asia­kir­jo­ja. Hei­dän laa­ti­man­sa kään­nök­set ovat sama­nar­voi­sia kuin alku­pe­räi­set asiakirjat.

Hyväk­sy­tyt viral­li­set kääntäjät:

Kään­nös- ja tili­pal­ve­lu Juk­ka Mäke­lä
+358 41 438 2580, makela.alavus(at)gmail.com

Kie­li­pal­ve­lut Saa­ri
+358 41 540 5170

Eero Balk
+358 50 351 1010, www.kolumbus.fi/eero.balk

Asia­kir­jo­jen laillistaminen

Kun olet Suo­mes­sa ja tar­vit­set asia­kir­jan lail­lis­ta­mis­ta, hae sitä oman maa­si kon­su­laa­tis­ta. Kon­su­laa­tin voit uusia myös passin.

TE-pal­ve­lut

TE-pal­ve­lut on val­tion viran­omai­nen, joka tukee työn­haus­sa sekä ker­too avoi­mis­ta työ­pai­kois­ta ja koulutuksesta. 

TE-toi­mis­to­jen EURES-neu­von­nas­ta voit kysyä tie­to­ja työ­nan­ta­jas­ta, jos et löy­dä luo­tet­ta­vaa tie­toa esi­mer­kik­si netis­tä. Työ­nan­ta­jat voi­vat kysyä ulko­maa­lai­sil­le työn­te­ki­jöil­le EURES-neu­von­nas­ta ilmais­ta kie­li­kou­lu­tus­ta ja kou­lu­tus­ta työhön.

Etsi asia­kir­jo­jen ja hake­mus­ten kään­nök­siä venä­jäk­si Suo­men venä­jän­kie­lis­ten kes­kus­jär­jes­tön sivuil­ta.

Puhe­lin­liit­ty­mät

Voit ostaa puhe­li­no­pe­raat­to­rin pal­ve­lu­pis­tees­tä tai R‑kioskilta puhe­lin­liit­ty­mäk­si pre­paid-liit­ty­män, johon mak­se­taan puhe­ai­kaa etu­kä­teen. Voit myös hank­kia mat­ka­pu­he­lin­liit­ty­män, jon­ka käy­tös­tä puhe­li­no­pe­raat­to­ri las­kut­taa jäl­ki­kä­teen. Puhe­lin­liit­ty­mään kan­nat­taa ehdot­to­mas­ti lait­taa pal­ve­lu­nu­me­ro- ja palveluviestiesto.

Sanas­tot