.

Ter­vey­den­hoi­to Suomessa

Suo­mes­sa kun­nat ovat vel­vol­li­sia jär­jes­tä­mään jul­ki­set ter­vey­den­hoi­to­pal­ve­lut. Pal­ve­lut eivät ole kun­ta­lai­sil­le ilmai­sia, mut­ta mak­sut ovat hyvin pie­niä. Voit käyt­tää pal­ve­lui­ta samaan hin­taan kuin suo­ma­lai­set, kun sinul­la on vaki­tui­nen osoi­te Suo­mes­sa ja olet ilmoit­ta­nut sen myös maistraattiin.

Jul­kis­ta ter­vey­den­hoi­toa anta­vat ter­veys­kes­kuk­set, jot­ka ovat avoin­na yleen­sä arki­päi­vi­sin klo 8 – 16. Oma hoi­to­paik­ka­si on yleen­sä kotia­si lähim­pä­nä ole­va ter­veys­kes­kus tai ter­veys­a­se­ma. Kun tar­vit­set ajan lää­kä­rin tai hoi­ta­jan vas­taa­no­tol­le, soi­ta omal­le ter­veys­a­se­mal­le­si. Puhe­li­mes­sa hoi­ta­ja arvioi, mil­lai­nen tilan­tee­si on ja mil­lais­ta hoi­toa tarvitset.

Oman koti­kun­ta­si ter­veys­pal­ve­lui­den yhteys­tie­dot löy­dät koti­kun­ta­si net­ti­si­vuil­ta.

Voit käyt­tää myös yksi­tyi­siä ter­vey­den­hoi­to­pal­ve­lui­ta, mut­ta ne mak­sa­vat enem­män kuin jul­ki­set palvelut.

Työ­nan­ta­jat jär­jes­tä­vät työn­te­ki­jöil­leen työ­ter­veys­huol­lon, johon kuu­lu­vat muun muas­sa sään­nöl­li­set ter­veys­tar­kas­tuk­set. Jot­kut työ­nan­ta­jat tar­joa­vat myös sai­raan­hoi­don pal­ve­lut. Kysy lisää työnantajaltasi.Ylei­nen hätänumero

112

Ensia­pu ja päivystys

Maa­kun­nal­li­nen neu­von­ta­nu­me­ro 116117

Jos tar­vit­set sai­raan­hoi­toa vir­ka-ajan ulko­puo­lel­la, sinua aut­taa lähin päi­vys­tä­vä ter­veys­kes­kus tai Kuo­pion yli­opis­tol­li­sen sai­raa­lan (Kys) yhteispäivystys.

Ennen kuin läh­det päi­vys­tyk­seen, soi­ta päi­vys­tyk­sen neu­von­ta­nu­me­roon 116117. Hoi­ta­ja arvioi, tar­vit­set­ko hoi­toa heti vai voit­ko odot­taa hoi­toa seu­raa­vaan arki­päi­vään. Tar­vit­taes­sa hoi­ta­ja antaa ohjei­ta koti­hoi­toon ja tilan­teen seurantaan.

Ota yhteyt­tä nume­roon esimerkiksi:

 • äkil­li­set, hoi­toa vaa­ti­vat tulehdussairaudet
 • pie­net hoi­toa vaa­ti­vat haavat
 • venäh­dyk­set ja nyrjähdykset
 • lie­vät mielenterveysongelmat.

Ylei­nen hätä­nu­me­ro 112

Soi­ta ylei­seen hätä­nu­me­roon 112 hen­keä ja ter­veyt­tä uhkaa­vis­sa tilan­teis­sa, kun tar­vit­set apua heti. Näi­tä tilan­tei­ta ovat esimerkiksi:

 • rin­ta­ki­pu
 • voi­ma­kas hengenahdistus
 • äkil­li­nen huimaus
 • puhe­häi­riö tai lihasheikkous
 • kou­ris­te­lu
 • run­sas verenvuoto
 • pään alu­een vammat
 • tajun­nan ale­ne­mi­nen tai tajuttomuus.

Ham­mas­hoi­to

Ter­veys­kes­kuk­set tar­joa­vat myös ham­mas­hoi­toa. Kun tar­vit­set ham­mas­hoi­toa, sinun täy­tyy vara­ta aika suun ter­vey­den­huol­lon omas­ta ajan­va­rauk­ses­ta. Jos tar­vit­set kii­reel­lis­tä hoi­toa vir­ka-ajan ulko­puo­lel­la, soi­ta maa­kun­nal­li­seen neu­von­ta­nu­me­roon 116117.

Neu­vo­lat

Neu­vo­lat ja per­he­kes­kuk­set tuke­vat ras­kaa­na ole­vien nais­ten ja pien­ten las­ten ter­veyt­tä. Kun sinul­la on koti­kun­ta Suo­mes­sa, voit käyt­tää neu­vo­lan tai per­he­kes­kuk­sen palveluita.

Varaa aika koti­kun­ta­si äitiys­neu­vo­las­ta tai per­he­kes­kuk­ses­ta, kun huo­maat, että olet ras­kaa­na. Sinun kan­nat­taa myös käy­dä lää­kä­rin vas­taa­no­tol­la ennen kuin nel­jäs ras­kaus­kuu­kau­den päät­ty­mis­tä. Vas­taa­no­tol­la kes­kus­tel­laan alku­ras­kau­den suju­mi­ses­ta ja asiois­ta, jot­ka voi­vat vai­kut­taa ras­kau­den kulkuun.

Alle kou­lui­käi­sen lap­sen fyy­sis­tä, psyyk­kis­tä ja sosi­aa­lis­ta kas­vua ja kehi­tys­tä seu­raa­vat las­ten­neu­vo­lat. Siel­lä lap­si saa myös roko­tus­oh­jel­man mukai­set rokotukset.

Sanas­tot