.

Vapaa-aika

Savon alu­eel­la on pal­jon vapaa-ajan teke­mis­tä. Voit liik­kua luon­nos­sa ympä­ri vuo­den jal­kai­sin, hiih­täen tai pyö­räl­lä, kalas­taa, mar­jas­taa ja sie­nes­tää sekä veneil­lä vesil­lä, kun­han nou­da­tat ohjei­ta ja kun­nioi­tat mui­ta. Suo­mes­sa luon­nos­sa liik­ku­mis­ta ohjaa­vat joka­mie­he­noi­keu­det.

Alu­een kun­nat yllä­pi­tä­vät sisä- ja ulko­lii­kun­ta­paik­ko­ja, joi­ta voit käyt­tää joko ilmai­sek­si tai pien­tä mak­sua vas­taan. Ohjat­tua ryh­mä­lii­kun­taa jär­jes­tä­vät niin kun­nat, kan­sa­lais­opis­tot kuin järjestötkin. 

Jos sinua kiin­nos­taa kult­tuu­ri, kan­nat­taa tutus­tua alu­een teat­te­rei­den ja museoi­den tar­jon­taan. Alu­eel­la on myös pal­jon näh­tä­vyyk­siä, joi­hin voit teh­dä päi­vä­ret­kiä. Mai­nio ret­ki­koh­de kesäi­sin on esi­mer­kik­si Kuo­pion kan­sal­li­nen kau­pun­ki­puis­to, joka sijait­see aivan kau­pun­gin sydämessä.

Käden­tai­to­ja pää­set har­ras­ta­maan esi­mer­kik­si kan­sa­lais­opis­to­jen kurs­seil­la. Ja muis­tat­han, että kir­jas­tois­sa voit käy­dä luke­mas­sa leh­tiä, kuun­te­le­mas­sa musiik­kia ja lai­naa­mas­sa kir­jo­ja. Kysy, onko kir­jal­li­suut­ta saa­ta­vil­la omal­la äidinkielelläsi.

Täl­le sivul­le on koot­tu vink­ke­jä tapah­tu­mis­ta sekä luonto‑, lii­kun­ta- ja kulttuurikohteista.

Luon­to ja liikunta

Video esit­te­lee Kuo­pio-Tah­ko-aluet­ta ja sitä, mitä kaik­kea voit siel­lä teh­dä vapaa-ajallasi.

Pysy ajan tasalla

Suo­men Yleis­ra­dio tuot­taa uuti­sia myös venä­jäk­si ja sel­ko­suo­mek­si. Uuti­sia kan­nat­taa seu­ra­ta: tie­dät, mitä tapah­tuu ja mis­tä puhu­taan. Kun kuun­te­let uuti­sia myös suo­mek­si, kie­li­tai­to­si kehit­tyy samalla.

Mui­ta uutispalveluita

Sanas­to