.

Vuo­kra-asun­not

Kun olet tulos­sa Suo­meen töi­hin, voit vuo­kra­ta tääl­tä asun­non. Suo­mes­sa asu­mi­nen on tur­val­lis­ta ja vuo­kra­lai­sel­la­kin on oikeus kotirauhaan.

Aloi­ta asun­non etsi­mi­nen hyvis­sä ajoin ennen muut­toa. Vuo­kra-asun­to­ja tar­joa­vat kun­nal­li­set ja yksi­tyi­set vuo­kra-asun­to­yh­tiöt sekä yksityishenkilöt. 

Tee vuo­kra­nan­ta­jan kans­sa kir­jal­li­nen vuo­kra­so­pi­mus asun­nos­ta. Sopi­muk­ses­sa täy­tyy mai­ni­ta vuo­krat­ta­va koh­de, vuo­kra, muut mah­dol­li­set mak­sut ja vuo­kra­suh­teen ehdot. Sopi­muk­ses­sa on myös vuo­kran­mak­su­päi­vä, johon men­nes­sä sinun täy­tyy mak­saa vuo­kra vuo­kra­nan­ta­jan pankkitilille.

Vuo­kra­so­pi­mus teh­dään aina kah­te­na kap­pa­lee­na: toi­nen sinul­le ja toi­nen vuokranantajalle.

Suo­mes­sa on ylei­nen käy­tän­tö, että vuo­kra­lai­nen mak­saa vuo­kra­nan­ta­jal­le vakuus­mak­sun. Usein se täy­tyy mak­saa ennen vuo­kra­so­pi­muk­sen alle­kir­joit­ta­mis­ta. Vakuus on yleen­sä 1 – 2 kuu­kau­den vuo­kraa vas­taa­va sum­ma. Voit hakea vuo­kra­va­kuut­ta Kelal­ta, jos sinul­la ei ole varaa mak­saa vakuut­ta itse.

Lue lisää vuo­kra-asu­mi­ses­ta Suo­mes­sa.

Asu­mi­sen sääntöjä

Vuo­kra­lai­se­na sitou­dut nou­dat­ta­maan talo­yh­tiön jär­jes­tys­sään­tö­jä. Niis­sä on tär­kei­tä ohjei­ta esi­mer­kik­si hil­jai­suu­des­ta, pysä­köin­nis­tä, tupa­koin­nis­ta, piha-alu­een ja varas­to­ti­lo­jen käy­tös­tä sekä jät­tei­den lajittelusta. 

Jär­jes­tys­sään­tö­jen tar­koi­tuk­se­na on yllä­pi­tää asu­mis­viih­ty­vyyt­tä ja naa­pu­ri­so­pua. Sään­tö­jen rik­ko­mi­ses­ta voi seu­ra­ta varoi­tus, jon­ka jäl­keen voit oikais­ta omaa toi­min­taa­si. Tois­tu­vat varoi­tuk­set joh­ta­vat vuo­kra­so­pi­muk­sen irtisanomiseen.

Jos huo­maat asun­nos­sa viko­ja tai puut­tei­ta, ilmoi­ta niis­tä heti vuo­kra­nan­ta­jal­le. Muis­tat­han, että et saa teh­dä kor­jauk­sia tai muu­tok­sia ilman lupaa. Vahin­ko­jen varal­le sinun kan­nat­taa ottaa vakuu­tus­yh­tiös­tä laa­ja kotivakuutus.

Sinul­la, kuten kai­kil­la muil­la­kin, on oikeus koti­rau­haan. Koti­rau­ha tar­koit­taa, että kukaan ei saa tul­la kotii­si ilman lupaa eikä häi­ri­tä koti­rau­haa­si. Vuo­kra­nan­ta­jal­la on kui­ten­kin oikeus pääs­tä asun­toon, jos hänel­lä on sii­hen perus­tel­tu syy ja hän ilmoit­taa käyn­nis­tään etu­kä­teen. Perus­tel­tu syy voi liit­tyä asun­non kor­jauk­siin, huol­toon ja uudel­leen vuokraukseen.

Pal­jon­ko asu­mi­nen maksaa?

Vuo­kran suu­ruu­teen vai­kut­ta­vat asun­non sijain­ti, kun­to, koko ja varus­te­lu. Vuo­kran lisäk­si mak­sat yleen­sä talous­ve­des­tä ja auto­pai­kas­ta erik­seen. Jos talos­sa on sau­na­vuo­rot, myös niis­tä peri­tään usein pie­ni lisä­mak­su. Inter­ne­tyh­teys ja läm­mi­tys kuu­lu­vat yleen­sä vuokraan.

Käyt­tö­säh­kö ei sen sijaan sisäl­ly vuo­kraan. Sik­si sinun täy­tyy teh­dä säh­köyh­tiön kans­sa säh­kö­so­pi­mus ennen muut­toa­si. Säh­köyh­tiö las­kut­taa käyt­tä­mäs­tä­si säh­kös­tä jälkikäteen.

Voit hakea Kelal­ta asu­mis­tu­kea, joka on tar­koi­tet­tu kat­ta­maan pie­ni­tu­lois­ten koti­ta­louk­sien asu­mis­kus­tan­nuk­sia. Tukeen vai­kut­ta­vat muun muas­sa ruo­ka­kun­nan koko ja tulot sekä asun­non koko ja vuokra. 

Sanas­tot