.

Enter Fin­lan­din käyttö

Täs­tä osios­ta löy­dät ohjei­ta työn­te­ki­jän oles­ke­lu­lu­van (TTOL) hake­mi­seen Enter Fin­land ‑pal­ve­lus­sa. Ohjeet on tar­koi­tet­tu hen­ki­löil­le, jot­ka tule­vat EU:n ulko­puo­lel­ta Suo­meen teke­mään suo­rit­ta­vaa työtä. 

Sinun kan­nat­taa hakea oles­ke­lu­lu­paa säh­köi­ses­ti, kos­ka se on edul­li­sem­paa kuin pape­ri­lo­mak­keel­la. Hake­muk­sen käsit­te­ly kes­tää yleen­sä 1 – 4 kuukautta. 

Enter Fin­land on Migrin säh­köi­nen asioin­ti­pal­ve­lu. Sen käyt­tö vaa­tii tie­to­ko­neen perus­käyt­tö­tai­to­ja. Voit hakea pal­ve­lus­sa oles­ke­lu­lu­paa ja kausi­työ­to­dis­tus­ta, seu­ra­ta hake­muk­se­si tilan­net­ta, täy­den­tää hake­mus­ta­si sekä vas­taa­not­taa pää­tök­siä. Pää­tök­sis­tä ei voi valit­taa pal­ve­lun kautta.

Tär­kei­tä ohjei­ta hakijalle

Liit­teet

Täy­tä oles­ke­lu­lu­pa huo­lel­li­ses­ti ja varaa kaik­ki tar­vit­ta­vat liit­teet val­miik­si. Lähe­tä liit­teet pdf-muo­dos­sa. Kään­nä­tä ja lail­lis­ta ne auk­to­ri­soi­dul­la kie­len­kään­tä­jäl­lä tarvittaessa. 

Osan liit­teis­tä saat työ­nan­ta­jal­ta­si. Sovi hänen kans­saan, kum­pi teis­tä toi­mit­taa liit­teet Migril­le. Hel­poin­ta on, että työ­nan­ta­ja lähet­tää ne Työ­nan­ta­jan Enter Fin­land ‑pal­ve­lun kaut­ta. Muis­ta pyy­tää alku­pe­räi­set liit­teet itsel­le­si: tar­vit­set nii­tä, kun käyt tunnistautumassa.

Jos hake­muk­se­si on puut­teel­li­nen, käsit­te­ly­ai­ka voi olla pitem­pi kuin taval­li­ses­ti. Yleen­sä hake­muk­sen käsit­te­ly kes­tää 1 – 4 kuu­kaut­ta. Tar­vit­taes­sa voit lähet­tää lisä­tie­to­ja hake­muk­seen jäl­ki­kä­teen niin pit­kään kuin sen käsit­te­ly on kesken.

Käsit­te­ly­mak­sun maksaminen

Migri käsit­te­lee oles­ke­lu­lu­pa­ha­ke­muk­se­si vas­ta, kun olet mak­sa­nut käsittelymaksun.

Jos teet hake­muk­sen Enter Fin­lan­dis­sa, voit mak­saa käsit­te­ly­mak­sun verk­ko­pank­ki­tun­nuk­sil­la tai ylei­sim­mil­lä luot­to­kor­teil­la. Migrin pal­ve­lu­pis­teis­sä voit mak­saa kätei­sel­lä ja ylei­sim­mil­lä mak­su­kor­teil­la. Jos käyt tun­nis­tau­tu­mas­sa Suo­men-kon­su­laa­tis­sa, var­mis­ta mak­su­ta­pa etukäteen.

Mak­sua ei palau­te­ta sen jäl­keen, kun hake­mus on otet­tu käsit­te­lyyn, vaik­ka peruut­tai­sit hake­muk­sen tai sinul­le ei annet­tai­si oleskelulupaa.

Tun­nis­tau­tu­mi­nen palvelupisteessä

Kun olet täyt­tä­nyt hake­muk­se­si Enter Fin­lan­dis­sa, sinun täy­tyy käy­dä tun­nis­tau­tu­mas­sa. Jos olet Suo­mes­sa, varaa aika tun­nis­tau­tu­mis­ta var­ten Migrin pal­ve­lu­pis­tee­seen. Jos teit hake­muk­sen koti­maas­sa­si, tun­nis­tau­du Suomen-konsulaatissa.

Tun­nis­tau­tu­mi­ses­sa sinul­la täy­tyy olla muka­na­si pas­si, hake­muk­se­si liit­teet alku­pe­räi­si­nä ja pas­si­ku­va­si tai säh­köi­nen kuva­koo­di. Säh­köi­ses­ti pas­si­ku­via toi­mit­ta­vat lupa­ku­vaa­mot.

Varaa aika tunnistautumiseen

Ohje Migrin säh­köi­seen ajan­va­rauk­seen (pdf)

Hake­muk­sen täy­den­tä­mi­nen jälkikäteen

Sinun kan­nat­taa teh­dä hake­mus mah­dol­li­sim­man täy­del­li­ses­ti heti. Voit kui­ten­kin lähet­tää täy­den­tä­vää tie­toa hake­muk­seen jäl­ki­kä­teen sii­hen saak­ka, kun­nes pää­tös on tehty. 

Sanas­tot