Usein kysyt­ty­jä kysymyksiä

Täl­tä sivul­ta löy­dät vas­tauk­sia kysy­myk­siin, joi­ta kysy­tään usein Migril­tä. Kysy­myk­set on koot­tu Migrin verk­ko­pal­ve­lus­ta.

Oles­ke­lu­lu­van hakeminen

Kuka voi hakea oles­ke­lu­lu­paa ja kenel­le? 
Voit hakea oles­ke­lu­lu­paa Enter Fin­lan­din kaut­ta vain itsel­le­si tai lap­sel­le­si. Työ­nan­ta­ja, puo­li­so tai kukaan muu­kaan ei voi teh­dä hake­mus­ta puolestasi. 

Haluan saa­da hake­muk­sen nopeas­ti vireil­le, vaik­ka vähän huti­loi­den. Hait­taa­ko se? 
Täy­tä huo­lel­li­ses­ti kaik­ki hake­mus­lo­mak­keen vaa­dit­ta­vat koh­dat ja lii­tä hake­muk­see­si kaik­ki tar­vit­ta­vat liit­teet. Jos annat puut­teel­li­sia tie­to­ja, hake­muk­sen käsit­te­ly hidas­tuu, kos­ka sinul­ta täy­tyy pyy­tää lisä­sel­vi­tyk­siä. Myös pää­tös saat­taa olla sinul­le epäe­dul­li­nen, jos tie­dois­sa on puutteita. 

Kuin­ka kau­an pas­si­ni pitää olla voi­mas­sa, kun haen oles­ke­lu­lu­paa? 
Ensim­mäi­nen oles­ke­lu­lu­pa voi­daan myön­tää kor­kein­taan sii­hen asti, kun pas­si­si on voi­mas­sa. Esi­mer­kik­si jos haet lupaa yhdek­si vuo­dek­si, pas­si­si täy­tyy olla voi­mas­sa vähin­tään yhtä kau­an sil­loin kun lupa myön­ne­tään.  

Voin­ko pos­tit­taa oles­ke­lu­lu­pa­ha­ke­mus­lo­mak­keen? 
Et voi. Hake­mus täy­tyy jät­tää hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti. Jos olet ulko­mail­la, jätä hake­mus Suo­men edus­tus­toon ennen kuin tulet Suo­meen. Jos olet jo Suo­mes­sa, jätä hake­mus Migrin pal­ve­lu­pis­tee­seen.  

Olen jo vie­rail­lut asioin­ti­pai­kas­sa ja mak­sa­nut hake­muk­sen. Voin­ko kui­ten­kin peruut­taa sen? 
Voit peruut­taa hake­muk­se­si mil­loin tahan­sa, kun hake­muk­sen käsit­te­ly on kes­ken. Täl­löin hake­muk­sen käsit­te­ly pää­te­tään ja sinul­le hake­muk­se­si rau­ke­aa. Jos peruu­tat hake­muk­sen, et saa käsit­te­ly­mak­sua takaisin. 

Mitä teen, jos tie­to­ni muut­tu­vat, tai huo­maan, että olen mer­kin­nyt hake­muk­see­ni jotain vää­rin? 
Ilmoi­ta jokai­ses­ta vir­heel­li­ses­tä tai van­hen­tu­nees­ta tie­dos­ta mah­dol­li­sim­man nopeas­ti. Ilmoi­ta oikeat tie­dot Enter Fin­lan­dis­sa, jos jätit hake­muk­sen siel­lä. Jos jätit hake­muk­sen pape­ri­se­na, lähe­tä säh­kö­pos­tia migri(at)migri.fi. Jos et kor­jaa tie­to­ja, saa­tat syyl­lis­tyä vää­rien tie­to­jen antamiseen. 

Mik­si minun on ilmoi­tet­ta­va puo­li­so­ni tie­dot hake­muk­ses­sa, vaik­ka hän ei hae lupaa? 
Tie­dot avio­lii­tos­ta­si ja puo­li­sos­ta­si ovat nii­tä hen­ki­lö­tie­to­ja, joi­ta Migri tar­vit­see oles­ke­lu­lu­van käsit­te­lys­sä. Tie­to­ja tar­vi­taan myös sil­loin, jos puo­li­so­si halu­aa myö­hem­min hakea oles­ke­lu­lu­paa. Jos et ilmoi­ta puo­li­so­si tie­to­ja nyt, tie­dot ovat ris­ti­rii­das­sa myö­hem­min hänen hake­muk­sen kans­sa, mikä hidas­taa hänen hake­muk­sen­sa käsit­te­lyä. Ilmoi­ta myös per­he­suh­teis­sa­si tapah­tu­vis­ta muu­tok­sis­ta, kuten las­ten syn­ty­mäs­tä. Nämä tie­dot voi­vat vai­kut­taa hake­muk­se­si käsittelyyn.

Liit­teet

Liit­teek­si voi lisä­tä vain yhden asia­kir­jan, mut­ta minul­la on usei­ta tie­dos­to­ja samas­ta asias­ta. Kuin­ka saan liit­tee­ni yhdis­tet­tyä yhdek­si koko­nai­suu­dek­si? 
Yhdis­tä tie­dos­tot samaan doku­ment­tiin esi­mer­kik­si Wor­dis­sa ja tal­len­na koko­nai­suus PDF-muo­toon. Voit yhdis­tää tie­dos­toon täl­lä taval­la myös kuvia. Kat­so, miten voit lisä­tä liit­tei­tä.

Yhden liit­teen koko saa olla kor­kein­taan 4 MB, mut­ta omat liit­tee­ni ovat tätä suu­rem­pia. Miten voin teh­dä niis­tä pie­nem­piä? 
Jos skan­naat liit­tei­tä, valit­se skan­naus­a­se­tuk­sis­ta pie­nem­pi reso­luu­tio. Jos lii­te on kuva, avaa se tie­to­ko­nee­si kuvan­kä­sit­te­ly­oh­jel­mas­sa ja muu­ta kuva­ko­koa pie­nem­mäk­si. Älä kui­ten­kaan pie­nen­nä tie­dos­to­ja liikaa! 

Hake­mus­lo­mak­kees­sa sano­taan, että liit­teet täy­tyy kään­nät­tää suo­mek­si tai englan­nik­si viral­li­sel­la kie­len­kään­tä­jäl­lä. Mis­tä tie­dän, että käyt­tä­mä­ni kään­tä­jä on viral­li­nen?  
Suo­mes­sa auk­to­ri­soi­dul­la kään­tä­jäl­lä on eri­tyi­nen tun­nus. Sel­vi­tä oman koti­maa­si käy­tän­tö. Migrin täy­tyy pys­tyä luot­ta­maan kään­nök­seen. Sik­si sinun täy­tyy hank­kia viral­li­nen kään­nös kai­kis­ta niis­tä liit­teis­tä, jot­ka eivät ole suo­men- tai englan­nin­kie­li­siä. Epä­sel­väs­sä tilan­tees­sa hake­muk­se­si käsit­te­ly­ai­ka pite­nee, kos­ka kään­nök­sen laa­tu täy­tyy selvittää.

Mit­kä todis­tuk­set täy­tyy lail­lis­taa? 
Muun kuin Poh­jois­maan tai EU-maan viran­omai­sen anta­ma todis­tus per­he­si­tees­tä täy­tyy lail­lis­taa, kun todis­tus vaa­di­taan oles­ke­lu­lu­pa­ha­ke­muk­sen liit­teek­si. Täl­lai­sia todis­tuk­sia ovat vih­ki­to­dis­tus, todis­tus avio­lii­tos­ta, kuo­lin­to­dis­tus ja todis­tuk­set lap­sen huol­ta­juu­des­ta. Lail­lis­ta­mi­nen on nor­maa­li käy­tän­tö, joka kos­kee ulko­mai­sia asiakirjoja. 

Hake­muk­sen käsittely

Mil­loin pää­tös tulee? 
Jos jätit hake­muk­sen Enter Fin­lan­dis­sa, voit tar­kas­taa käsit­te­ly­vai­heen siel­tä. Asian käsit­te­ly ei nopeu­du, vaik­ka kysyi­sit asias­ta soit­ta­mal­la tai käy­mäl­lä pal­ve­lu­pis­tees­sä. Migri ottaa sinuun yhteyt­tä, jos hake­muk­seen tar­vi­taan lisä­sel­vi­tyk­siä. Muus­sa tapauk­ses­sa kuu­let pää­tök­ses­tä vas­ta, kun se on teh­ty. Odo­ta siis rau­has­sa. Migrin sivuil­ta voit tar­kas­taa arvion hake­mus­ten käsit­te­ly­ajas­ta. Jos hake­muk­se­si käsit­te­ly kes­tää yli nor­maa­lin käsit­te­ly­ajan, voit pyy­tää käsit­te­ly­ajas­ta arvion säh­kö­pos­tit­se osoit­tees­ta migri(at)migri.fi.  

Miten voin kii­reh­tiä hake­muk­sen käsit­te­lyä? 
Kii­reh­ti­mis­pyyn­tö nopeut­taa asian käsit­te­lyä erit­täin har­voin. Kii­reh­ti­mi­sen syi­tä eivät voi olla esi­mer­kik­si muut­to, opis­ke­lu, ulko­mail­le suun­tau­tu­va vie­rai­lu, pas­sin tai oles­ke­lu­lu­van van­hen­tu­mi­nen tai halu suo­rit­taa ase­vel­vol­li­suus. Jos sinul­la kui­ten­kin on eri­tyi­sen päte­vä syy pyy­tää käsit­te­lyn kii­reh­ti­mis­tä, tee pyyn­tö säh­kö­pos­tit­se tai kir­jeit­se. Ilmoi­ta nime­si, asia­kas­nu­me­ro­si, syn­ty­mä­ai­ka­si tai hen­ki­lö­tun­nuk­se­si, syy kii­reh­ti­mi­sel­le ja lii­tä mukaan pyyn­töä­si tuke­va todis­tus tai muu sel­vi­tys. Kii­reh­ti­mis­pyyn­töi­hin ei vas­ta­ta erikseen. 

Mikä on asia­kas­nu­me­ro ja diaa­ri­nu­me­ro? 
Kun sinua kos­ke­va asia pan­naan vireil­le, saat hen­ki­lö­koh­tai­sen asia­kas­nu­me­ron. Asia­kas­nu­me­ro on tun­nis­tee­si tämän jäl­keen kai­kis­sa asiois­sa­si, jot­ka Migri käsit­te­lee. Kun mer­kit­set asia­kas­nu­me­ro­si kaik­kiin asia­kir­joi­hin, jot­ka toi­mi­tat Migril­le, asia­si käsit­te­ly nopeu­tuu. Jokai­nen sinua kos­ke­va asia saa oman diaa­ri­nu­me­ron eli tun­nis­teen, joka hel­pot­taa asian käsit­te­lyn seu­raa­mis­ta Migris­sä. Et vält­tä­mät­tä tar­vit­se diaa­ri­nu­me­roa itse lain­kaan. Asia­kas­nu­me­ro ja diaa­ri­nu­me­ro löytyvät 

 • vireil­lä­olo­to­dis­tuk­ses­ta hen­ki­lö­tie­to­jen alapuolelta 
 • täy­den­nys­pyyn­nön ja mui­den Migrin lähet­tä­mien kir­jei­den oikeas­ta yläkulmasta 
 • pää­tök­sen oikeas­ta yläkulmasta.

Enter Fin­land ‑pal­ve­lu

Sain Enter Fin­land ‑verk­ko­pal­ve­lus­ta auto­maat­ti­sen vies­tin. Mitä se tar­koit­taa? 
Saat ilmoi­tuk­sen säh­kö­pos­til­la tai tekstiviestillä:

 • kun uusi hake­mus tai lisä­tie­to on otet­tu vas­taan Enter Finlandissa. 
 • asian tilan­tees­ta kol­men vii­kon välein, kun­nes asia on ratkaistu.
 • asias­ta on tul­lut pää­tös Enter Finlandiin.
 • asias­sa on teh­ty täy­den­nys­pyyn­tö Enter Finlandiin. 

Auto­maat­ti­vies­tit eivät kui­ten­kaan aina toi­mi. Sinun kan­nat­taa siis itse seu­ra­ta asian tilaa sään­nöl­li­ses­ti Enter Finlandissa. 

Kun jätin hake­muk­se­ni, ilmoi­tin, että työ­nan­ta­ja­ni käyt­tää Työ­nan­ta­jan Enter Fin­land ‑pal­ve­lua, mut­ta hän ei voi käyt­tää sitä. Mitä teen? 
Lii­tä hake­muk­see­si Lähe­tä lisä­tie­toa ‑lin­kin kaut­ta ne asia­kir­jat ja tie­dot, joi­ta työ­nan­ta­ja­si oli tar­koi­tus toi­mit­taa, esi­mer­kik­si työ­so­pi­mus tai työ­nan­ta­jan alle­kir­joit­ta­ma TEM0.54-lomake.   

Olen hake­nut oles­ke­lu­lu­paa Enter Fin­lan­dis­sa. Yri­tin vara­ta ajan tun­nis­tau­tu­mis­ta var­ten, mut­ta vapai­ta aiko­ja ei ole saa­ta­vil­la kol­men kuu­kau­den mää­rä­ajan sisäl­lä. Miten minun täy­tyy toi­mia? 
Mää­rä­ajan ylit­ty­mi­nen on hyväk­syt­tä­vää, jos viran­omai­sel­la ei ole vapai­ta aiko­ja mää­rä­ajan sisäl­lä. Varaa itsel­le­si ensim­mäi­nen mah­dol­li­nen aika ja ilmoi­ta saa­ma­si aika Enter Fin­land ‑verk­ko­pal­ve­lus­sa Lähe­tä lisä­tie­toa ‑sivun kautta. 

Mil­loin verk­ko­pal­ve­lus­sa teke­mä­ni oles­ke­lu­lu­pa­ha­ke­mus tulee vireil­le? 
Hake­muk­se­si tulee vireil­le heti, kun lähe­tät sen pal­ve­lun kaut­ta. Hake­muk­sen käsit­te­ly alkaa kui­ten­kin vas­ta sit­ten, kun käyt tun­nis­tau­tu­mas­sa pal­ve­lu­pis­tees­sä. Tun­nis­tau­tu­mi­sen tar­koi­tuk­se­na on vah­vis­taa, sinä olet todel­la hake­muk­sen lähettäjä. 

Min­ne voin toi­mit­taa lisä­sel­vi­tyk­siä hake­muk­see­ni? 
Jos teit hake­muk­se­si Enter Fin­lan­din kaut­ta, lähe­tä myös lisä­sel­vi­tyk­set sitä kaut­ta. Jos teit hake­muk­se­si pape­ri­lo­mak­keel­la, voit lähet­tää lisä­sel­vi­tyk­se­si pos­tit­se tai vie­dä Migrin kir­je­laa­tik­koon pal­ve­lu­pis­teen aukioloaikana.

Mis­tä tie­dän, oli­ko lähet­tä­mä­ni vas­taus täy­den­nys­pyyn­töön riit­tä­vä? 
Migri lähet­tää sinul­le uuden täy­den­nys­pyyn­nön, jos vas­taus ei ole riittävä. 

Miten toi­min, kun saan Enter Fin­lan­diin pää­tök­sen oles­ke­lu­lu­pa­ha­ke­muk­see­ni? 
Jos sinul­le on myön­net­ty oles­ke­lu­lu­pa, saat oles­ke­lu­lu­pa­kor­tin. Kor­tin val­mis­ta­mi­seen menee usei­ta päi­viä. Jos olet koti­maas­sa­si, odo­ta, että sinul­le ilmoi­te­taan, mil­loin voi nou­taa oles­ke­lu­lu­pa kort­ti­si. Jos olet Suo­mes­sa, voit aloit­taa oles­ke­lu­lu­van mukai­sen työn­teon heti, kun saat pää­tök­sen. Saat oles­ke­lu­lu­pa­kor­tin postitse.

Ajan­va­raus palvelupisteeseen

Miten varaan ajan Migrin pal­ve­lu­pis­tee­seen? 
Varaa aika Migrin pal­ve­lu­pis­tee­seen etu­kä­teen ajan­va­raus­pal­ve­lus­sa. Täy­tä hake­mus­lo­ma­ke Enter Fin­land ‑pal­ve­lus­sa tai pape­ri­lo­ma­ke ennen kuin menet palvelupisteeseen. 

En puhu suo­mea enkä englan­tia. Miten voin asioi­da Migris­sä? 
Migris­sä voit saa­da pal­ve­lua suo­mek­si, ruot­sik­si ja englan­nik­si. Jos et osaa mitään näis­tä kie­lis­tä, sinun täy­tyy hank­kia itsel­le­si avus­ta­ja tai tulk­ki, joka aut­taa sinua asioin­nis­sa. Pal­ve­lu­pis­teis­sä ei tar­jo­ta tulkkipalveluita. 

Oles­ke­lu­lu­pa­kort­ti

Jos oles­ke­lu­lu­pa pää­tös on myön­tei­nen, mil­loin saan oles­ke­lu­lu­pa­kort­ti­ni? 
Oles­ke­lu­lu­pa­kor­tin val­mis­ta­mi­nen ja pos­tit­ta­mi­nen kes­tää noin kak­si viik­koa. Yleen­sä lähe­tys kes­tää enin­tään kol­me viik­koa sii­tä, kun myön­tei­nen pää­tös on teh­ty. Puhe­lut Migriin eivät nopeu­ta kor­tin valmistumista. 

Mitä tie­to­ja oles­ke­lu­lu­pa­kor­tis­sa on? Mil­tä kort­ti näyt­tää? 
Lisä­tään tähän tar­kem­pia tie­to­ja oles­ke­lu­lu­pa­kort­ti-sivul­ta. Mitä tietoja?

Anta­vat­ko lap­set sor­men­jäl­ken­sä oles­ke­lu­lu­pa­kort­tia var­ten? 
Jokai­sen yli 6‑vuotiaan oles­ke­lu­lu­van haki­jan täy­tyy antaa sor­men­jäl­jet. Sor­men­jäl­jet tal­len­ne­taan, kun käyt tun­nis­tau­tu­mas­sa Suo­men edus­tus­tos­sa ulko­mail­la tai Migrin pal­ve­lu­pis­tees­sä Suomessa. 

Olen kadot­ta­nut oles­ke­lu­lu­pa­kort­ti­ni tai oles­ke­lu­lu­pa­kort­ti­ni on varas­tet­tu. Mitä teen? 
Jos kort­ti­si kato­aa tai varas­te­taan Suo­mes­sa, sinun täy­tyy teh­dä sii­tä riko­sil­moi­tus polii­sil­le. Hae uut­ta oles­ke­lu­lu­pa­kort­tia Migrin pal­ve­lu­pis­tees­sä. Täs­sä yhtey­des­sä sinun täy­tyy antaa sor­men­jäl­ke­si uudes­taan. Jos kort­ti­si kato­aa tai varas­te­taan ulko­mail­la, tee ilmoi­tus kysei­sen maan viran­omai­sil­le. Ota yhteyt­tä myös Suo­men edus­tus­toon, joka myön­tää mah­dol­li­sen vii­su­min. Hae uut­ta kort­tia Suo­mes­sa Migrin pal­ve­lu­pis­tees­sä. Jos edus­tus­to ei myön­nä sinul­le vii­su­mia, sinun täy­tyy teh­dä uusi oles­ke­lu­lu­pa­ha­ke­mus edus­tus­tos­sa, jot­ta voit pala­ta Suomeen. 

Oles­ke­lu­lu­pa ja matkat

Mitä minun täy­tyy, ettei oles­ke­lu­lu­pa­ni rau­kea Suo­mes­ta pois­sao­lo­ni aika­na? 
Oles­ke­lu­lu­pa­si rau­ke­aa, jos muu­tat pysy­väs­ti pois Suo­mes­ta tai jos oles­ke­let yhtä­jak­soi­ses­ti kak­si vuot­ta Suo­men ulko­puo­lel­la. Jos olet muut­ta­mas­sa Suo­mes­ta ulko­mail­le kah­dek­si vuo­dek­si esi­mer­kik­si työn tai opis­ke­lun vuok­si, sinun täy­tyy teh­dä Migril­le hake­mus (OLE_PER) sii­tä, ettei oles­ke­lu­lu­paa­si peruta. 

Voin­ko odot­taa oles­ke­lu­lu­pa­pää­tös­tä Suo­mes­sa? 
Jos jätit hake­muk­se­si Suo­men edus­tus­toon ulko­mail­la, voit vie­rail­la Suo­mes­sa hake­muk­sen käsit­te­lyn aika­na, mut­ta sinun täy­tyy pala­ta koti­maa­ha­si, kun vii­su­mi­si voi­mas­sao­loai­ka päät­tyy. Et voi saa­da oles­ke­lu­lu­pa­kort­tia Suo­mes­sa, vaan sii­tä edus­tus­tos­ta, johon jätit hake­muk­sen. Jos jätit hake­muk­se­si Migrin pal­ve­lu­pis­tees­sä Suo­mes­sa, voit oles­kel­la Suo­mes­sa hake­muk­sen käsit­te­lyn ajan, vaik­ka vii­su­mi­si voi­mas­sao­lo päät­tyi­si­kin. Jos sinul­le ei myön­ne­tä oles­ke­lu­lu­paa, sinut voi­daan kui­ten­kin kään­nyt­tää maas­ta pidem­mäk­si aikaa. 

Minul­la on oles­ke­lu­lu­pa, jon­ka voi­mas­sao­lo päät­tyy ulko­maan­mat­ka­ni aika­na. Aiheu­tuu­ko täs­tä minul­le ongel­mia? 
Sinun täy­tyy hakea jat­ko­lu­paa ennen kuin oles­ke­lu­lu­pa­si voi­mas­sao­lo päät­tyy. Voit hakea jat­ko­lu­paa vain Suo­mes­sa. Jos jätät jat­ko­lu­pa­ha­ke­muk­sen ulko­mail­la Suo­men edus­tus­toon, se käsi­tel­lään aina uute­na ensim­mäi­se­nä oles­ke­lu­lu­pa­ha­ke­muk­se­na. Jos olet vii­su­mi­vel­vol­li­nen, et vält­tä­mät­tä saa heti vii­su­mia Suo­meen palaa­mis­ta var­ten. Voit vält­tää nämä ongel­mat, kun jätät jat­ko­lu­pa­ha­ke­muk­sen hyvis­sä ajoin ja teet mat­kan siten, että lupa ei pää­ty mat­kan aikana. 

Olen jät­tä­nyt ensim­mäi­sen oles­ke­lu­lu­pa­ha­ke­muk­sen Suo­mes­sa. Voin­ko käy­dä mat­kal­la ja pala­ta takai­sin Suo­meen odot­ta­maan pää­tös­tä? 
Voit, jos sinul­la on vii­su­mi tai voit pala­ta vii­su­mi­va­paas­ti. Jos vii­su­mi­si ei ole voi­mas­sa tai et muun syyn vuok­si voi pala­ta Suo­meen, saat tie­don oles­ke­lu­lu­pa­pää­tök­ses­tä Suo­men edus­tus­ton kautta. 

Haluai­sin mat­kus­tel­la Suo­mes­sa oles­ke­lu­lu­pa­ni päät­ty­mi­sen jäl­keen. Onko se mah­dol­lis­ta? 
Jos olet vii­su­mi­va­paan maan kan­sa­lai­nen, voit jää­dä Suo­meen ja Schen­gen-alu­eel­le enin­tään 90 päi­väk­si. Mui­den mai­den kan­sa­lais­ten täy­tyy pois­tua Suo­mes­ta, kun oles­ke­lu­lu­pa päättyy. 

Työn­te­ko-oikeus

Haluan muut­taa Suo­meen teke­mään ansio­työ­tä, mut­ta en ole EU-kan­sa­lai­nen. Mitä teen? 
Jot­ta voit muut­taa Suo­meen työn­teon perus­teel­la, sinun täy­tyy ensin löy­tää työ­paik­ka tääl­tä. Sen jäl­keen sinun täy­tyy hakea työn­te­ki­jän oles­ke­lu­lu­paa. Jos aiot har­joit­taa itse­näis­tä elin­kei­noa, sinun täy­tyy hakea yrit­tä­jän oles­ke­lu­lu­paa. Voit aloit­taa työn­teon vas­ta, kun saat myön­tei­sen oles­ke­lu­lu­pa­pää­tök­sen, joka oikeut­taa työntekoon. 

Voin­ko hakea työn­te­ki­jän oles­ke­lu­lu­paa Suo­mes­sa, kun olen maas­sa vie­rail­les­sa­ni löy­tä­nyt sopi­van työ­pai­kan? 
Pää­sään­töi­ses­ti ensim­mäis­tä oles­ke­lu­lu­paa täy­tyy hakea ennen maa­han­tu­loa. Voit kui­ten­kin hakea oles­ke­lu­lu­paa Suo­mes­sa, jos löy­dät tääl­lä vie­rail­les­sa­si työ­pai­kan. Täy­tä hake­mus Enter Fin­lan­dis­sa ja käy tun­nis­tau­tu­mas­sa Migrin palvelupisteessä. 

Voin­ko teh­dä töi­tä, kun odo­tan pää­tös­tä työn­te­ki­jän oles­ke­lu­lu­pa­ha­ke­muk­seen? 
Et voi teh­dä työ­tä, kun ensim­mäi­sen työn­te­ki­jän oles­ke­lu­lu­pa­ha­ke­muk­sen käsit­te­ly on kes­ken. Kun haet jat­ko­lu­paa ennen kuin oles­ke­lu­lu­pa­si voi­mas­sao­lo päät­tyy, voit jat­kaa työn­te­koa samal­la alal­la hake­muk­sen käsit­te­lyn ajan. 

Hain oles­ke­lu­lu­paa vas­ta sen jäl­keen, kun tulin Suo­meen. Mil­loin voin aloit­taa työn­teon? 
Voit aloit­taa työn­teon, kun saat oles­ke­lu­lu­van, johon sisäl­tyy työn­te­ko-oikeus. Työn­te­ko-oikeu­te­si on voi­mas­sa heti, kun saat tie­don sii­tä, että pää­tös on teh­ty. Oles­ke­lu­lu­pa­kor­tin saat myöhemmin. 

Minul­la on oles­ke­lu­lu­pa per­he­si­teen perus­teel­la. Saan­ko teh­dä töi­tä tai opis­kel­la Suo­mes­sa? 
Jos sinul­la on per­he­si­teen perus­teel­la myön­net­ty oles­ke­lu­lu­pa, saat teh­dä ansio­työ­tä ja opis­kel­la ilman rajoituksia. 

Minul­la on pysy­vä oles­ke­lu­lu­pa Schen­gen-maas­sa. Saan­ko oles­kel­la ja teh­dä töi­tä myös Suo­mes­sa? 
Jos sinul­la on toi­sen Schen­gen-maan myön­tä­mä oles­ke­lu­lu­pa, voit mat­kus­taa Suo­meen lyhyek­si, enin­tään 90 päi­vän ajak­si. Sinul­la ei kui­ten­kaan ole oikeut­ta teh­dä työ­tä tai oles­kel­la pitem­pään Suomessa. 

Minul­la on työn­te­ki­jän oles­ke­lu­lu­pa. Voin­ko vaih­taa työ­paik­kaa tai ammat­tia­laa? 
Työn­te­ki­jän oles­ke­lu­lu­pa­kor­tis­sa lukee, oikeut­taa­ko lupa työs­ken­te­le­mään yhdel­lä tai useam­mal­la ammat­tia­lal­la. Voit vaih­taa työ­paik­kaa sen ammat­tia­lan sisäl­lä, jol­le oles­ke­lu­lu­pa­si on myön­net­ty. Jos uusi työ­si on toi­sel­la ammat­tia­lal­la tai oles­ke­lu­lu­pa­si on myön­net­ty työ­nan­ta­ja­koh­tai­se­na, sinun täy­tyy hakea työn­te­ki­jän jatkolupaa.

Voin­ko työs­ken­nel­lä useas­sa työ­pai­kas­sa? 
Sinul­la voi olla usei­ta työ­paik­ko­ja samal­la ammat­tia­lal­la. Voit hakea työn­te­ki­jän oles­ke­lu­lu­paa samaan aikaan useam­mal­le työ­nan­ta­jal­le ja useam­mal­le ammat­tia­lal­le. Kukin työ­nan­ta­ja täyt­tää oman TEM054-lomak­keen­sa, jot­ka täy­tyy liit­tää hakemukseesi. 

Minul­la on oles­ke­lu­lu­pa muul­la kuin työn perus­teel­la. Voin­ko teh­dä töi­tä ja vaih­taa työ­paik­kaa? 
Saat teh­dä töi­tä ja vaih­taa työ­paik­kaa hake­mat­ta uut­ta oles­ke­lu­lu­paa, jos sinul­la on voi­mas­sa oleva

 • pysy­vä oleskelulupa
 • jat­ku­va oles­ke­lu­lu­pa muul­la kuin työn perusteella
 • oles­ke­lu­lu­pa per­he­si­teen perusteella
 • oles­ke­lu­lu­pa ihmis­kau­pan uhrina
 • oles­ke­lu­lu­pa opis­ke­lun perus­teel­la (opis­ke­li­jan työn­te­ko-oikeus on rajoitettu). 

Saan­ko opis­kel­la työn­te­ki­jän oles­ke­lu­lu­val­la? 
Kyl­lä saat. Mikä tahan­sa oles­ke­lu­lu­pa oikeut­taa Suo­mes­sa opis­ke­luun. Jos oles­ke­lusi tar­koi­tus muut­tuu esi­mer­kik­si työn­teos­ta opis­ke­luk­si, sinun täy­tyy ilmoit­taa uusi maas­sa oles­ke­lun perus­te vii­meis­tään, kun haet jatkolupaa.

Kausi­työ

Lue usein kysyt­ty­jä kysy­myk­siä kausi­työs­tä ukrai­nak­si ja venä­jäk­si.   

Per­he

Asun Suo­mes­sa. Myös avio­puo­li­so­ni halu­aa muut­taa Suo­meen. Hän ei ole EU-kan­sa­lai­nen. Mitä voin teh­dä? 
Puo­li­so­si voi hakea oles­ke­lu­lu­paa Suo­meen per­he­si­teen perus­teel­la. Et voi hakea oles­ke­lu­lu­paa puo­li­so­si puo­les­ta, vaan hänen täy­tyy itse teh­dä hake­mus ja käy­dä tun­nis­tau­tu­mas­sa. Voit toki aut­taa hän­tä hake­muk­sen täyttämisessä. 

Voin­ko tuo­da per­heen muka­na­ni Suo­meen? 
Voit. Muis­ta, että myös per­heen­jä­se­nel­lä­si täy­tyy olla riit­tä­vä toi­meen­tu­lo, jot­ta hän voi saa­da oles­ke­lu­lu­van. Tar­vit­ta­vat rahat voi­vat olla joko omil­la tileil­län­ne tai yhtei­sel­lä tilil­län­ne. Per­heen­jä­se­ne­si voi hakea oles­ke­lu­lu­paa joko samaan aikaan kuin sinä tai myö­hem­min. Jos jätät­te hake­muk­set samaan aikaan, ne myös käsi­tel­lään ja rat­kais­taan yleen­sä samaan aikaan. 

Täy­tyy­kö lap­sel­la olla oma pas­si, kun hänel­le hae­taan oles­ke­lu­lu­paa? Entä täy­tyy­kö lap­sen olla läs­nä, kun hake­mus­ta jäte­tään? 
Voit teh­dä lap­sen hake­muk­sen, mut­ta hänel­le voi­daan myön­tää oles­ke­lu­lu­pa vas­ta, kun hänel­lä on pas­si tai hänet on mer­kit­ty van­hem­man pas­siin. Lap­sen täy­tyy olla itse läs­nä, kun hake­mus jätetään. 

Jos lap­si syn­tyy Suo­mes­sa, mil­loin oles­ke­lu­lu­pa­ha­ke­mus täy­tyy teh­dä? 
Hake­mus täy­tyy lähet­tää kol­men kuu­kau­den kulues­sa lap­sen syntymästä. 

Opis­ke­lu

Haluai­sin tul­la opis­ke­le­maan Suo­meen. Miten toi­min? 
Kun saat opis­ke­lu­pai­kan suo­ma­lai­ses­sa oppi­lai­tok­ses­sa, voit hakea oles­ke­lu­lu­paa opis­ke­lun perus­teel­la. Opin­to­je­si täy­tyy yleen­sä olla ammat­tiin tai tut­kin­toon joh­ta­via. Lisäk­si sinul­la täy­tyy olla riit­tä­vä toi­meen­tu­lo opis­ke­lua var­ten ja voi­mas­sa ole­va sai­raus­va­kuu­tus. Hae oles­ke­lu­lu­paa (OLE_OPI) Enter Fin­lan­din kautta. 

Vaih­dan opis­ke­lu­paik­kaa hake­muk­sen käsit­te­lyn aika­na. Täy­tyy­kö minun teh­dä uusi hake­mus? 
Sinun ei tar­vit­se ilmoit­taa erik­seen opis­ke­lu­pai­kan muu­tok­ses­ta. Olen­nais­ta on, että sinul­la on ammat­tiin tai tut­kin­toon joh­ta­va opis­ke­lu­paik­ka. Muis­ta, että sinul­la täy­tyy olla opin­to­suo­ri­tuk­sia, kun myö­hem­min haet jatkolupaa. 

Haluan tul­la Suo­meen opis­ke­le­maan suo­men kiel­tä. Voin­ko hakea opis­ke­li­jan oles­ke­lu­lu­paa? 
Opis­ke­li­jan oles­ke­lu­lu­pa myön­ne­tään vain tut­kin­toon tai ammat­tiin joh­ta­via opin­to­ja var­ten. Lyhyt­tä kie­li­kurs­sia var­ten ei myön­ne­tä opis­ke­li­jan oles­ke­lu­lu­paa. Ainoa poik­keus on kie­li­kurs­si, joka edel­tää tut­kin­to- tai ammat­tio­pin­to­ja. Voit kui­ten­kin tul­la opis­ke­le­maan kiel­tä 90 päi­väk­si vii­su­mi­va­pau­den tur­vin tai viisumilla.

Haluan tul­la opis­ke­le­maan, mut­ta opis­ke­lu ei joh­da tut­kin­toon tai ammat­tiin. Voin­ko hakea opis­ke­li­jan oles­ke­lu­lu­paa? 
Pää­sään­töi­ses­ti opis­ke­li­jan oles­ke­lu­lu­pa voi­daan myön­tää vain tut­kin­toon tai ammat­tiin joh­ta­viin opin­toi­hin. Jos haet lupaa mui­ta opin­to­ja var­ten, sinul­la on hyvä olla eri­tyi­siä perus­tei­ta, kuten: 

 • haluat täy­den­tää han­kit­tua ammat­ti­tai­toa tai tutkintoa 
 • han­kit lisä­kou­lu­tus­ta läh­tö­maas­sa teh­tä­vään työhön 
 • saat Suo­mes­sa erityiskoulutusta 
 • tulet opin­to­jen aloit­ta­mis­ta edel­tä­vään kie­li- tai muu­hun koulutukseen. 

Mis­tä voin hank­kia hyväk­syt­tä­vän sai­raus­va­kuu­tuk­sen, joka minul­la täy­tyy olla opis­ke­li­jan oles­ke­lu­lu­paa hakies­sa­ni? 
Voit hank­kia vakuu­tuk­sen koti­maa­si vakuu­tus­yh­tiös­tä tai kan­sain­vä­li­sis­tä vakuu­tus­yh­tiöis­tä. Oles­ke­lu­lu­pa­ha­ke­muk­sen käsit­te­lyn yhtey­des­sä har­ki­taan aina erik­seen, onko vakuu­tus riittävä. 

Täy­tyy­kö opis­ke­li­jan toi­meen­tu­loon vaa­di­tun raha­mää­rän olla tark­ka? Hait­taa­ko, jos raha­mää­rä jää vähän vajaak­si? 
Kyl­lä, opis­ke­li­jan toi­meen­tu­lon vaa­dit­ta­van raha­mää­rän täy­tyy olla vähin­tään se, mitä vaaditaan. 

Minul­la on suku­lai­sia tai tut­ta­via, jot­ka aut­ta­vat minua talou­del­li­ses­ti. Voi­vat­ko he kir­joit­taa takauk­sen, että minul­la on riit­tä­vä toi­meen­tu­lo? 
Sinul­la voi olla talou­del­li­nen tuki­ja, mut­ta sinul­la täy­tyy olla omis­sa nimis­sä­si pank­ki­ti­li, jol­la toi­meen­tu­loe­del­ly­tyk­sen mukai­nen raha­mää­rä on koko­nai­suu­des­saan. Min­kään­lai­nen sopi­mus sii­tä, että tilil­le­si luva­taan lait­taa rahaa ker­ran kuu­kau­des­sa, ei käy. Pank­ki­ti­li voi olla mis­sä maas­sa tahan­sa, kun­han tilil­lä on käyt­tö­oi­keus Suo­mes­sa. Sinun täy­tyy pys­tyä nos­ta­maan tilil­tä rahaa Suomessa. 

Minul­la on opis­ke­li­jan oles­ke­lu­lu­pa. Saan­ko teh­dä ansio­työ­tä? 
Opis­ke­li­jan oles­ke­lu­lu­val­la voit teh­dä ansio­työ­nä tut­kin­toon sisäl­ty­vää työ­har­joit­te­lua tai lop­pu­työ­tä. Luku­kausien aika­na voit teh­dä ansio­työ­tä osa-aikai­ses­ti noin 25 tun­tia vii­kos­sa. Loma-aikoi­na voit teh­dä ansio­työ­tä koko­päi­väi­ses­ti ilman tuntirajoituksia. 

Olen val­mis­tu­nut suo­ma­lai­ses­ta oppi­lai­tok­ses­ta ja haen töi­tä. Min­kä luvan tar­vit­sen, jot­ta voin teh­dä työ­tä Suo­mes­sa? 
Jos olet suo­rit­ta­nut tut­kin­non Suo­mes­sa, voit hakea työn­te­ki­jän oles­ke­lu­lu­paa ilman TE-toi­mis­ton osa­pää­tös­tä. Työ­so­pi­muk­se­si täy­tyy nou­dat­taa alan työ­eh­to­so­pi­mus­ta tai perus­tut­ta­va samoi­hin ehtoi­hin kuin alal­la yleen­sä. Lisäk­si toi­meen­tu­losi täy­tyy olla riittävä. 

Sanas­tot