.

Työn­te­ki­jä­nä Suomessa

Suo­ma­lai­sil­la työ­pai­koil­la arvos­te­taan luo­tet­ta­vuut­ta, täs­mäl­li­syyt­tä ja tasa-arvoa. Työ­elä­mä on tääl­lä yhteis­toi­min­taa, jos­sa työ­nan­ta­jal­la ja työn­te­ki­jäl­lä on omat oikeu­ten­sa ja velvollisuutensa. 

Työ­elä­mää ohjaa­vat lain­sää­dän­tö ja työ­eh­to­so­pi­muk­set, joi­den lisäk­si työ­pai­koil­la voi olla täy­den­tä­viä sopi­muk­sia. Ongel­ma­ti­lan­teis­sa aut­ta­vat ammat­ti­lii­tot ja viranomaiset. 

Täs­tä osios­ta löy­dät tär­ke­ää tie­toa, joka aut­taa pär­jää­mään työs­sä ja työyh­tei­sös­sä. Osios­sa on tie­toa esi­mer­kik­si työ­hön pereh­dyt­tä­mi­ses­tä, ammat­ti­lii­tois­ta, kou­lu­tuk­ses­ta ja päte­vyyk­sis­tä sekä palk­kauk­ses­ta. Lisäk­si sivuil­la on hyviä vink­ke­jä suo­men kie­len opis­ke­luun.

Oppai­ta työntekijälle 

Näis­sä oppais­sa on tie­toa suo­ma­lai­ses­ta työ­elä­mäs­tä. Voit lukea esi­mer­kik­si työn­haus­ta, suo­ma­lai­ses­ta työ­kult­tuu­ris­ta, työ­hön pereh­dyt­tä­mi­ses­tä, esi­mie­hen roo­lis­ta ja työnhyvinvoinnista.

Sanas­tot