.

Amma­til­li­set tutkinnot

Amma­til­li­nen tut­kin­to on eduk­si, kun haet jat­ko­lu­paa. Toi­sen asteen tut­kin­to­ja voit suo­rit­taa ammat­tio­pis­tois­sa tai työn ohes­sa oppisopimuskoulutuksena.

Amma­til­li­nen perus­tut­kin­to osoit­taa, että osaat oman ala­si perus­tai­dot. Myö­hem­min voit syven­tää osaa­mis­ta­si suo­rit­ta­mal­la ammat­ti- tai erikoisammattitutkinnon.

Kun olet suo­rit­ta­nut amma­til­li­sen perus­tut­kin­non, voit jat­kaa opis­ke­lua ammat­ti­kor­kea­kou­luis­sa tai yli­opis­tois­sa. Tar­jol­la on myös englan­nin­kie­li­siä koulutusohjelmia.

Amma­til­li­seen perus­kou­lu­tuk­seen voit hakea yhteis­haus­sa syk­syl­lä ja kevääl­lä tai jous­ta­vas­ti jat­ku­van haun kaut­ta. Kor­kea­kou­lui­hin on yhteis­ha­ku ker­ran tai kak­si vuodessa.

Oppi­so­pi­mus

Oppi­so­pi­mus­kou­lu­tus on hyvä mah­dol­li­suus saa­da kou­lu­tus ja työ­paik­ka. Oppi­so­pi­muk­sel­la voit opis­kel­la toi­sen asteen amma­til­li­sen tut­kin­non tai täy­den­tää ammattitaitoasi. 

Oppi­so­pi­mus­kou­lu­tuk­ses­sa sol­mit taval­li­sen työ­so­pi­muk­sen työ­nan­ta­jan kans­sa. Suu­rin osa opis­ke­lus­ta tapah­tuu käy­tän­nön työs­sä työ­pai­kal­la, jos­sa sinua ohjaa nimet­ty henkilö. 

Lisäk­si kou­lu­tuk­seen kuu­luu teo­riao­pin­to­ja muu­ta­mia päi­viä kuu­kau­des­sa oppi­lai­tok­ses­sa. Teo­riao­pin­to­jen ajal­ta saat joko palk­kaa tai päi­vä­ra­haa. Jos mat­ka oppi­lai­tok­seen on pit­kä, sinul­le kor­va­taan myös mat­kus­ta­mi­ses­ta aiheu­tu­via kustannuksia. 

Tut­kin­to­jen tunnustaminen

Useim­mis­sa tilan­teis­sa työ­nan­ta­ja­si pys­tyy arvioi­maan, riit­tää­kö osaa­mi­se­si ja päte­vyy­te­si työtehtävään. 

Suo­mes­sa on kui­ten­kin jouk­ko sään­nel­ty­jä ammat­te­ja, jois­sa toi­mi­mi­seen tar­vi­taan lain mukaan tiet­ty kou­lu­tus, tut­kin­to tai amma­tin­har­joit­ta­mi­soi­keus. Näi­tä ammat­te­ja on esi­mer­kik­si ter­vey­den­huol­los­sa, ope­tusa­lal­la, sosi­aa­li­huol­los­sa, elin­tar­vi­kea­lal­la, lii­ken­teen alal­la ja pelastusalalla.

Jos olet hank­ki­nut päte­vyy­den täl­lai­seen ammat­tiin ulko­mail­la, sinun täy­tyy hakea viran­omai­sel­ta tut­kin­non tun­nus­ta­mis­ta ennen kuin voit teh­dä työ­tä­si Suo­mes­sa. Perus­tie­toa omaan tilan­tee­see­si voit etsiä tut­kin­to­jen tun­nus­ta­mi­sen pal­ve­luop­paas­ta.

Lisä­tie­toa opiskelusta

Sanas­tot