.

Ammat­ti­lii­tot

Iso osa suo­ma­lai­sis­ta kuu­luu johon­kin ammat­ti­liit­toon. Sinun­kin kan­nat­taa liit­tyä oman ala­si ammat­ti­liit­toon heti, kun aloi­tat työn Suomessa. 

Ammat­ti­liit­to val­voo etu­ja­si työ­suh­teen aika­na ja aut­taa sinua kai­kis­sa työ­uran vai­heis­sa. Voit kysyä ammat­ti­lii­tos­ta­si muun muas­sa oikeuk­sis­ta­si ja vel­vol­li­suuk­sis­ta­si työelämässä.

Saat ammat­ti­lii­tos­ta­si apua sil­loin, jos koh­taat työ­elä­mäs­sä ongel­mia, sinut lomau­te­taan tai työ­suh­tee­si päät­tyy. Voit osal­lis­tua lii­ton jär­jes­tä­miin kou­lu­tuk­siin ja mah­dol­li­seen vapaa-ajan toimintaan.

Suo­mes­sa ammat­ti­liit­toi­hin voi luot­taa. Var­sin­kin ulko­maa­lai­se­na sinun kan­nat­taa kuu­lua liit­toon – se tuo tur­vaa työsuhteeseen.

Kun lii­tyt ammat­ti­liit­toon, sinun kan­nat­taa liit­tyä samal­la työt­tö­myys­kas­san jäse­nek­si. Sil­loin voit saa­da ansio­si­don­nais­ta päi­vä­ra­haa, jos jäät työt­tö­mäk­si, työs­sä­oloeh­to­si täyt­tyy ja sinul­la on pysy­vä oles­ke­lu­lu­pa Suomessa. 

Ammat­ti­liit­to­si ja työt­tö­myys­kas­sa­si peri­vät sinul­ta koh­tuul­lis­ta jäsen­mak­sua, jon­ka voit vähen­tää verotuksessa.

Sanas­to