.

Ongel­mat työsuhteessa

Suo­mes­sa työn­te­ki­jäl­lä on oikeuk­sia, joi­ta tur­vaa­vat työ­lain­sää­dän­tö ja työ­eh­to­so­pi­muk­set. Työn­te­ki­jä­nä sinul­la on oikeus esi­mer­kik­si yhden­ver­tai­seen koh­te­luun, työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­seen palk­kaan sekä ter­veel­li­seen ja tur­val­li­seen työympäristöön.

Työ­pai­kal­la voi kui­ten­kin syn­tyä eri­mie­li­syyk­siä ja ongel­ma­ti­lan­tei­ta. Epä­sel­vyy­det saat­ta­vat liit­tyä esi­mer­kik­si palk­kaan, työ­ai­koi­hin tai mui­hin työ­eh­toi­hin, joi­ta kos­ke­vat tie­dot on kir­jat­tu työ­so­pi­muk­seen. Sik­si on tär­ke­ää, että sinul­la on kir­jal­li­nen työ­so­pi­mus ja että kuu­lut ammat­ti­liit­toon.

Pyy­dä apua

Ongel­ma­ti­lan­tees­sa sinun kan­nat­taa ensim­mäi­se­nä jutel­la asias­ta työ­nan­ta­jan kans­sa. Usein ongel­mat rat­kea­vat puhu­mal­la, kun­han vain ker­rot asia­si. Voit myös ker­toa tilan­tees­ta työ­paik­ka­si työ­suo­je­lu­val­tuu­te­tul­le tai luot­ta­mus­mie­hel­le, joka edus­taa ammat­ti­liit­toon kuu­lu­via työntekijöitä.

Jos asiat eivät jos­tain syys­tä rat­kea työ­pai­kal­la, älä jää yksin. Kukaan ei voi aut­taa sinua, jos et ker­ro tilanteestasi.

Jos kuu­lut ammat­ti­liit­toon, voit kysyä neu­vo­ja ja apua ilmai­sek­si omas­ta lii­tos­ta­si. Ilmais­ta neu­von­taa tar­jo­aa myös maa­han­muut­ta­jien työ­suh­de­neu­von­ta, jota yllä­pi­tää Suo­men Ammat­ti­liit­to­jen Kes­kus­jär­jes­tö SAK. Kysy roh­keas­ti neu­voa myös sil­loin, jos olet epä­var­ma, koh­del­laan­ko sinua vää­rin vai ei.

Jos et kuu­lu ammat­ti­liit­toon, saat apua koti­kun­ta­si oikeus­a­vus­ta. Oikeus­a­pu on mak­su­ton­ta pal­ve­lua, jos tulosi ovat pienet.

Jos epäi­let jou­tu­nee­si rikok­sen uhrik­si, ota yhteyt­tä Riko­suh­ri­päi­vys­tyk­seen. Voit ottaa yhteyt­tä myös nimet­tö­mä­nä ja sil­loin­kin, jos et ole var­ma, onko sinua koh­taan teh­ty rikos vai ei. Neu­von­ta­pal­ve­lu on kai­kil­le maksutonta.

Jos ongel­mat eivät ratkea

Sinun on mah­dol­lis­ta vaih­taa työ­paik­kaa sil­lä alal­la, joka oles­ke­lu­lu­vas­sa­si mai­ni­taan. Jos pää­tät vaih­taa työ­paik­kaa, tar­kas­ta työ­so­pi­muk­ses­ta irti­sa­no­mi­sai­ka ja muut ehdot. Muis­ta myös, että toi­meen­tu­losi ei voi kat­ke­ta kovin pit­käk­si aikaa. 

Jos työ­pai­kal­la tulee esiin vaka­via vää­rin­käy­tök­siä eli kis­kon­taa tai ihmis­kaup­paa, voit vaih­taa työ­paik­kaa, vaik­ka oles­ke­lu­lu­pa­si oli­si työ­paik­ka­koh­tai­ses­ti rajat­tu. Ota ensin yhteyt­tä ihmis­kau­pan uhrien aut­ta­mis­jär­jes­tel­mään. Jos olet ihmis­kau­pan uhri, voit saa­da tila­päi­sen oles­ke­lu­lu­van, johon kuu­luu työnteko-oikeus.

Sanas­to