.

Palk­ka

Yleen­sä palk­ka on kuu­kausi­palk­kaa tai tun­ti­palk­kaa. Kuu­kausi­palk­ka on aina saman­suu­rui­nen, ja työ­nan­ta­ja mak­saa sen ker­ran kuu­kau­des­sa. Tun­ti­pal­kan mää­rä riip­puu sii­tä, miten mon­ta tun­tia olet ollut töis­sä. Usein työ­nan­ta­ja mak­saa tun­ti­pal­kan kah­den vii­kon välein.

Työ­nan­ta­jan täy­tyy mak­saa palk­ka pank­ki­ti­lil­le palk­ka­päi­vä­nä. Jos palk­ka­päi­vä on vii­kon­lop­pu tai arki­py­hä, palk­ka täy­tyy mak­saa edel­tä­vä­nä arkipäivänä. 

Palk­ka on kor­vaus työn teke­mi­ses­tä, ja sovit sii­tä työ­so­pi­muk­ses­sa työ­nan­ta­jan kans­sa. Pal­kan täy­tyy olla työ­eh­to­so­pi­muk­sen mukai­nen ja vähin­tään 1252 euroa. Osan pal­kas­ta voit saa­da työ­suh­de-etui­na, joi­ta ovat esi­mer­kik­si auto, puhe­lin, asun­to sekä lou­nas- ja liikuntasetelit. 

Saat palk­kaa myös vuo­si­lo­ma­si ajal­ta ja tie­tyin ehdoin sai­ra­sa­jal­ta. Lisä­tie­toa saat omas­ta ammattiliitostasi.

Ter­ve­tu­loa työ­elä­mään! – Miten palk­ka määräytyy?

Tär­ke­ää tie­toa palkkakuitissa

Työ­nan­ta­jan täy­tyy antaa sinul­le palk­ka­kuit­ti eli palk­ka­las­kel­ma aina pal­kan­mak­sun yhteydessä. 

Tar­kas­ta palk­ka­kui­tis­ta, että saat työs­tä­si sovi­tun kor­vauk­sen. Kuu­kausi- tai tun­ti­pal­kan lisäk­si työ­nan­ta­ja­si voi mak­saa sinul­le kor­vauk­sia esi­mer­kik­si yli­töis­tä, sun­nun­tai­na ja pyhi­nä teh­dys­tä työs­tä tai oman auton käytöstä. 

Kir­jaa työ­päi­vät ja työ­tun­nit vaik­ka­pa vih­koon. Pidä ajo­päi­vä­kir­jaa, jos käy­tät työs­sä omaa autoa.

Näet palk­ka­kui­tis­ta myös enna­kon­pi­dä­tyk­sen, työt­tö­myys­va­kuu­tus­mak­sun, työ­elä­ke­mak­sun, vero­tet­ta­vat työ­suh­de-edut ja muut mah­dol­li­set maksut. 

Enna­kon­pi­dä­tys tar­koit­taa veroa, joka pidä­te­tään pal­kas­ta­si ja jon­ka mää­rään vai­kut­taa palk­ka. Pyy­dä vero­toi­mis­tos­ta vero­kort­ti ja toi­mi­ta se työ­nan­ta­jal­le, jot­ta hän osaa suo­rit­taa pal­kas­ta­si oikean mää­rän vero­ja. Enna­kon­pi­dä­tyk­sen, työt­tö­myys­va­kuu­tus­mak­sun ja työ­elä­ke­mak­sun mää­rä voi olla yhteen­sä esi­mer­kik­si 20 pro­sent­tia palkasta.

Vero­kort­tia var­ten tar­vit­set arvion koko vuo­den tulois­ta. Voit ilmoit­taa täs­sä vai­hees­sa arvion myös vähen­nyk­sis­tä, kuten työ­mat­ka­ku­luis­ta ja työ­vaat­teis­ta. Seu­raa tulo­ker­ty­mää­si ja muu­ta vero­kort­tia tarvittaessa.

Mik­si vero­ja maksetaan? 

Suo­mes­sa verot käy­te­tään yhtei­seen hyvään, kuten ter­vey­den­huol­lon, kou­lu­jen ja mui­den jul­kis­ten pal­ve­lui­den yllä­pi­tä­mi­seen. Vero­ja mak­sa­vat kaik­ki, jot­ka teke­vät vaki­tuis­ta työ­tä Suo­mes­sa. Kausi­työs­sä vero­ja ei tar­vit­se maksaa.

Palk­ka­kui­tin mal­li (pdf)

Sanas­tot