.

Päte­vyy­det

Monil­la aloil­la työn­te­ki­jöil­tä vaa­di­taan päte­vyys­kort­te­ja tai ammat­ti­pä­te­vyyk­siä, jot­ka osoit­ta­vat oman ammat­tia­lan osaamista.

Voit hank­kia päte­vyys­kort­te­ja ja ammat­ti­pä­te­vyyk­siä osal­lis­tu­mal­la kou­lu­tuk­seen. Kou­lu­tuk­set kes­tä­vät yleen­sä päi­vän tai pari. Kou­lu­tuk­sia jär­jes­te­tään myös ver­kos­sa. Jos­kus työ­nan­ta­jat tar­joa­vat mah­dol­li­suu­den koulutukseen.

Työn­haus­sa päte­vyys voi olla rat­kai­se­va lisä osaa­mi­see­si. Kurs­seis­ta on hyö­tyä var­sin­kin työ­tur­val­li­suu­den näkökulmasta.

Täl­lä sivul­la on luet­te­lo ylei­sim­mis­tä päte­vyyk­sis­tä eri aloil­la. Voit etsiä kou­lu­tuk­sia netis­tä tai kysyä niis­tä lisää työnantajaltasi.

Ensia­pu

Ensia­pu 1 (EA1)
Antaa perus­tie­dot ja ‑tai­dot aut­taa hätätilanteissa.

Ensia­pu 2 (EA2)
Syven­tää ja laa­jen­taa EAT

Raken­nusa­la

Asbes­ti­pur­ku­työ­val­tuu­tus
Vaa­di­taan hen­ki­löil­tä, jot­ka teke­vät asbes­tin tai mui­den hai­tal­lis­ten ainei­den purkutöitä.

Hen­ki­lö­nos­tin­kort­ti

Teli­nea­sen­ta­jan ser­ti­fi­kaat­ti
Osoit­taa teli­nea­sen­ta­jal­ta vaa­dit­ta­vaa ammat­ti­tai­don, ei pakollinen.

Kat­to­tu­li­työ­kort­ti
Vaa­di­taan hen­ki­löil­tä, jot­ka teke­vät kat­to- ja vede­ne­ris­ty­sa­lan tulitöitä.

Ravin­to­la-ala

Hygie­nia­pas­si
Vält­tä­mä­tön hen­ki­löil­le, jot­ka käsit­te­le­vät työs­sään elin­tar­vik­kei­ta (esim. ravin­to­lat, suur­ta­lous­keit­tiöt ja elintarviketeollisuus).

Ikä­ra­ja­pas­si
Osoit­taa, että hen­ki­lö osaa myy­dä ikä­ra­ja­val­vot­tu­ja tuotteita.

Annis­ke­lu­pas­si
Vaa­di­taan alko­ho­lin annis­ke­lu­pai­kas­ta vas­taa­val­ta hen­ki­löl­tä. Osoit­taa alko­ho­li­lain­sää­dän­nön tuntemuksen.

Kul­je­tusa­la

B‑ajolupaan ei vaa­di­ta ajo­koet­ta, jos haet suo­ma­lais­ta­mis­ta 2 vuo­den sisäl­lä Suo­meen saa­pu­mi­ses­ta. Lisä­tie­toa Ajo­var­man net­ti­si­vuil­ta.

C‑ajolupaan vaa­di­taan aina kul­jet­ta­jan­tut­kin­to. Lisä­tie­toa kuor­ma-auto­kor­tin hank­ki­mi­ses­ta.

Truk­ki­kort­ti
Truk­ki­työn ylei­set peri­aat­teet, tur­val­li­suus ja vaa­ro­jen tunnistaminen.

Tie­tur­va­kort­ti 1 ja 2
Maan­tiel­lä työs­ken­te­le­vil­le (kor­jaus­työt ja kuljettajat)

Hit­saus­pä­te­vyy­det ja ‑luo­kat

Päte­vyys osoi­te­taan hit­saus­ko­kees­sa tai luok­ka­koh­tai­ses­sa hit­saus­ko­kees­sa. Voit osoit­taa päte­vyy­te­si eri hit­saus­me­ne­tel­mis­sä (puik­ko, MIG/MAG, TIG, kaa­su), eri mate­ri­aa­li­luo­kis­sa tai ‑pak­suuk­sis­sa, eri sau­ma­tyy­peis­sä (esim. pie­na, pus­ku, put­ki) sekä eri hit­saus­a­sen­nois­sa (esim. pysty/vaaka) SFS-EN 287–1:n mukaisesti.

Säh­kö- ja LVI-ala

Säh­kö­työ­tur­val­li­suus­kort­ti SFS 6002
Vaa­di­taan säh­kö­alan työ­tä tekeviltä. 

Säh­kö­pä­te­vyys S1, S2 ja S3
Voit hakea säh­kö­pä­te­vyyt­tä, kun olet suo­rit­ta­nut Tuke­sin kir­jal­li­sen sähköturvallisuustutkinnon.

Muut päte­vyy­det

Jär­jes­tyk­sen­val­vo­ja­kort­ti
Hen­ki­löil­le, jot­ka toi­mi­vat jär­jes­tyk­sen­val­vo­ji­na esi­mer­kik­si ravin­to­lois­sa tai tapahtumissa.

Sos­ter
Sosi­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon työn­te­ki­jöi­den turvakortti.

Matu­pa
Mat­kai­lua­lan tur­val­li­suus­pas­si. Matkailu‑, ravit­se­mus- ja ohjel­ma­pal­ve­lua­lan sekä rin­ne­kes­kus­ten työntekijöille.

Vesi­työ­kort­ti
Vaa­di­taan vesi­lai­tok­ses­sa työskenteleviltä.

Put­kis­to­pas­si
Tar­koi­tet­tu hydrau­lii­kan putkistonasentajille.

Sanas­tot